Anasayfa .: Lisansüstü Programı .: Yüksek Lisans Ders Tanım ve İçerikleri

Yüksek Lisans Ders Tanım ve İçerikleri
 • BBY 501 Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Bilgi ve belge yönetimi ile ilgili temel kavramlar
  • Çeşitli ortamlarda hizmet sunan bilgi merkezlerinin özellikleri
  • Sundukları hizmetlerin kapsamı ve içerikleri
  • Bilgi ve belge yönetimi bağlamında hizmeti sunan mesleklerin tarihsel gelişimi ile bu çerçevede yaşanmakta olan çeşitli boyutlardaki sorunlar

 • BBY 502 Bilgi Hizmetleri
  Bu derste genel olarak bilgi hizmetlerinin kapsamı, bilginin seçimi ve sağlanmasından sunumuna kadar verilen hizmetler ele alınmaktadır. Danışma hizmetleri, bilgi merkezlerinin kullanıcıları, hizmet tasarlama ve verilen hizmetlerin değerlendirilmesi konuları incelenmektedir.
 • BBY 503 Bilginin Organizasyonu
  Bu derste, bibliyografik niteleme ve kataloglama ile ilgili temel kavramlar, teknik okuma ve ISBD, AACR2'de niteleme, başlık seçimi, MARC, DDC, LC, LCSH, Cutter no konuları işlenmektedir.
 • BBY 504 Bilgi Teknolojisi
  Bu dersin amacı, bilgi sistemlerinin bileşenleri olan donanım, yazılım, veri tabanlarını yönetimi, veri ve bilgi iletim ağları, Internet ve ağ yapısı teknolojileri, bilgi sistemlerinde güvenlik, sosyal ve etik konuların da temel kavramları aktarmak, konuyla ilgili yeni gelişmelerden haberdar olmak ve bu gelişmelerin bilgi yönetimi alanında getireceği yeni açılımları tartışmaktır.
 • BBY 601 Seminer (Zorunlu)
  Bu derste bilgi ve belge hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar,araştırma alanları tanıtılmakta ve öğrencilerin tez konularını seçmelerinde yardımcı olunmaktadır.
 • BBY 602 Bilgi Okuryazarlığında Program Geliştirme
  Bu dersin amacı, kullanıcıların gereksinimlerine uygun bilgi okuryazarlığı eğitim programı geliştirme çalışmaları yapmaktır. Bu amaçla materyal hazırlama, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme konuları üzerinde durulmaktadır. Öğrencilerden belli bir kullanıcı grubuna yönelik bilgi okuryazarlığı eğitim programı ve öğretim materyali hazırlamaları beklenmekte, ayrıca eğitim materyallerinin ve eğitim programının değerlendirilmesi yapılmaktadır.
 • BBY 603 Proje Yönetimi
  Dersin temel amacı, proje yönetimini ve proje yönetimi araçları ve tekniklerini öğretmektir. Proje kavramı, proje aşamaları, proje yönetiminin önemi, proje ekibi oluşturma, proje seçimi ve değerlendirme, projelerde başarıyı etkileyen faktörler, kaynak planlama; zaman, maliyet, kalite, risk ve insan kaynakları yönetimi konuları üzerinde durulmaktadır.
 • BBY 604 Bilgi Sistemleri ve Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
  Dersin amacı, kullanıcı merkezli tasarım çerçevesinde bilgi merkezlerinin ve bilgi hizmetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili yaklaşım ve teknikleri öğretmektir. Bu derste, kullanıcı merkezli tasarım; kullanılabilirlik ölçümü; kullanıcı memnuniyeti; hizmet kalitesi, verimliliği ve etkililiği; performans ölçümü ve maliyet analizi konuları üzerinde durulmaktadır.
 • BBY 605 Bilgi ve Belge Yönetiminde Gelişmeler
  • Kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi ile ilgili olarak yenilenen kavramlar
  • Yeni teknolojiler ve belge yönetimi
  • Belge ve bilgi yönetiminin ilişkisi
  • Kurumsal farklılaşma
  • Farklılaşan profesyonellik
  • Kullanıcı ve bilgi merkezleri
  • Mimari

 • BBY 606 Araştırma Yöntemleri
  • Nicel ve nitel araştırma yöntemleri
  • Araştırma önerisi hazırlama
  • Rapor hazırlama
  • Veri analizi (tanımlayıcı istatsitikler; hipotez sınama ve anlamlılık testleri)
  • Araştırma ahlakı

 • BBY 607 Bilgi Mimarisi
  • Bilgi mimarisi; Web aracılığıyla erişilebilen, etkin bilgi sistemleri kurmak ve yaşatmak için gereken ilkeler, kavramlar ve araçlar
  • Bilgisayar donanım ve yazılımı, arayüz tasarımı, içeriği etkin bir biçimde sunmak için gereken kavramlar ve araçlar
  • Bilgi mimarisi ve kullanıcı bilgi gereksinimleri

 • BBY 608 Elektronik Bilgi Hizmetleri
  • Ağ aracılığıyla erişilebilen bilgi kaynakları ve bilgi hizmetleri
  • Derme geliştirme
  • Arşivleme
  • Lisanslar
  • İşbirliği
  • Alt yapı
  • Maliyet

 • BBY 609 Bilgi Teknolojisi Yönetimi
  • Bilgi Teknolojisi (BT): Kısa tarihçe
  • Donanım, yazılım
  • Veri iletişimi; BT fırsatları: güvenlik ve yer seçimi
  • Bilgi kaynakları ve bilgi ağları
  • Bütçeleme
  • İşletimsel yönetim: İnsan kaynakları, entelektüel mülkiyet hakları, yazılım korsanlığı
  • Yeni teknolojiler ve BT'nin geleceği

 • BBY 610 Uygarlık Tarihinde Bilgi Merkezleri
  Bu derste, uygarlık ile ilgili temel kavramlar, toplumsal değişim ve bilgi merkezleri, tarım toplumu ve bilgi merkezleri, sanayi toplumu ve bilgi merkezleri, bilgi toplumu ve bilgi merkezleri konuları işlenmektedir.
 • BBY 611 Okuma Alışkanlığı
  Bu derste, okuma alışkanlığı ile ilgili temel kavramlar, okuma alışkanlığı süreci, okuma alışkanlığını etkileyen bireysel ve toplumsal etkenler, toplumsal grupların okuma alışkanlıkları, okuma alışkanlığında kütüphanelerin ve kütüphanecilerin rolü konuları işlenmektedir.
 • BBY 612 Halk Kütüphaneciliğinde Gelişmeler
  Bu derste, bilgi toplumu ve halk kütüphanesi, Avrupa Birliği süreci ve halk kütüphaneleri, çok kültürlü toplum ve halk kütüphanesi, yaşam boyu eğitim ve halk kütüphanesi, yerel kültürel miras ve halk kütüphaneleri, bilgi teknolojileri ve halk kütüphanesi konuları işlenmektedir.
 • BBY 613 Okul Kütüphaneciliğinde Gelişmeler
  Dersin amacı okul kütüphanesi medya programları, liderlik ve yönetim, politikalar, maddi ve manevi kaynaklar konusunda bilgi vermekle birlikte; konuyla ilgili yapılan araştırmaları, program geliştirme yöntemlerini ve hizmetlerin nasıl planlanacağını tanıtmaktır. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki okul kütüphaneleri çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda değerlendirilmektedir.
 • BBY 614 Araştırma Kütüphaneciliğinde Gelişmeler
  • Araştırma kütüphaneleri; üniversite, milli ve özel kütüphaneler
  • Güncel gelişmelerin söz konusu kütüphanelerin işlevlerine etkisi
  • Ele alınan konular arasında toplumsal ve politik koşullar
  • Kullanıcıların özellikleri, hizmetlerin boyutları, koleksiyon geliştirme, fiziksel ortam, finansman, personel yapılanması

 • BBY 615 Çocuk Edebiyatı
  Bu derste çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatında dönemler, çocuk edebiyatının sorunları ve çözüm önerileri ele alınmaktadır.
 • BBY 616 Bilgi Yönetiminde İşbirliği
  Bu ders kapsamında, bilgi merkezlerindeki işbirliği uygulamaları tarihsel, işbirliğini yönlendirici örgütler ve potansiyel uygulama alanları perspektifi içinde ele alınmakta, ülkemizdeki mevcut durum incelenerek, mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler tartışılmaktadır.
 • BBY 617 Bilgi Yönetiminde Standartlar
  Bu ders kapsamında standart kavramı, standartların tarihsel gelişimi, standart kurumları, bilgi hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunulmasına yönelik standartlar, Türkiye'deki mesleki standartlar incelenmektedir.
 • BBY 618 Danışma Hizmetleri
  Bu derste danışma hizmetlerinin felsefesi. bilgi merkezlerinde danışma hizmeti tasarlama, teknolojinin danışma hizmetlerine etkisi, danışma hizmetlerinin elektronik ortama taşınması, danışma hizmetlerinin yönetimi ve değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenmektedir.
 • BBY 619 Kullanıcı Araştırmaları
  Bu derste kullanıcı araştırmalarının gelişimi, tasarlanması, kullanılan yöntem ve veri toplama teknikleri, değerlendirilmesi, uygulamaya aktarılması ve alanın sorunları ele alınmaktadır.
 • BBY 620 Belgelerin Bakımı ve Korunması
  Bu derste bakım ve koruma tanımlanarak gereken planlamayı yapma, politika geliştirme, bozulmayı anlayabilme ve önlem alabilme konularında bilgi verilmekle kalınmayıp ilgili bilgi paylaşımı da gerçekleştirilmektedir. Tarihsel gelişmeler, etik, bilgi kaynaklarına fiziksel ve kimyasal zarar veren unsurlar, zarar yönetimi, çevre ve kontrol yöntemleri çalışılan konular arasında bulunmaktadır.
 • BBY 621 Arşiv Sistemleri ve Arşivcilik
  Çağdaş toplumlarda arşivcilik mesleğinin görevlerini, sorumluluklarını, özelliklerini ve yapısını incelemek üzere geliştirilmiştir. Ders kapsamında kuramsal yapı, tanımlar, tarihsel geçmiş, arşiv yönetimi, dijital arşivler, etik uygulamalar ve mesleki niteliklerle ilgili konular bulunmaktadır.
 • BBY 622 Bilgi Merkezlerinin Yönetimi
  • Çağdaş yönetim kuramları
  • Toplam kalite yönetimi
  • Örgütsel davranış
  • Önderlik

 • BBY 623 Karşılaştırmalı Çalışmalar
  • Karşılaştırmalı çalışmalarla ilgili literatür
  • Karşılaştırmalı yöntem ve özellikleri
  • Farklı kültürel, sosyal, ekonomik ve/veya politik ortamlarda gelişen bilgi sistemleri arasında benzerlikler ve farklılıklar

 • BBY 624 Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Tarihsel Gelişimi
  • Türkiye'de bilgi merkezlerinin gelişimi
  • Selçuklular döneminden başlayarak günümüze değin devam eden süreç içerisinde sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yapılanmalar
  • Müteferrika matbaasının kuruluşu ve gelişimi

 • BBY 625 Elektronik Arşivleme ve Belge Yönetimi
  • Elektronik arşivleme uygulamaları
  • Elektronik belge yönetim sistemleri ve uygulamaları
  • Elektronik arşivleme ve belge yönetim sistemlerinin geliştirilmesi: Uygulamalar, rehberler ve standartlar
  • Elektronik arşiv mimarisi ve sistem analizi
  • E-devlet, e-ticaret, e-iş dünyası kavramları ve uygulamalar
  • Elektronik arşivleme ve belge yönetiminde gelişmeler ve beklentiler

 • BBY 626 Bilginin Organizasyonu ve Analizi
  • Arşiv ve kurumsal belgeler: Kavramlar
  • Arşiv ve kurumsal belgelerin analizlenmesi
  • Belge ve bilginin sınıflandırılması
  • Belgelerin tanımlanması
  • Analizleme: Konuların belirlenmesi
  • MARC, Dublin Core ve uygulamaları

 • BBY 627 Bibliyografik ve Biyografik Bilgi
  • Bibliyografya, biyografi ile ilgili genel kavramlar
  • Biyografik bilgi ve kültür
  • Türk kültüründe bibliyografya geleneği
  • Türk kültüründe biyografi geleneği
  • Toplum, kültür ve mesleki gruplar
  • Bilgi arama davranışları
  • Teknoloji ve erişim sorunları

 • BBY 628 Kalite Sistem Dokümantasyonu
  • Kurumsal kalite uygulamalar
  • Toplam kalite yaklaşımı ve kalite yönetimi: Temel kavramlar
  • Kalite güvence modelleri ve kalite standartları
  • Kurumsal kalite sistemleri ve kalite sistem dokümantasyonu
  • Kalite yaklaşımı çerçevesinde kurumsal sistemin analizi ve değerlendirilmesi
  • İdari ve yasal analizler
  • Kalite sistemin dokümante edilmesi ve belgelendirilmesi
  • Kalite belge yönetimi yaklaşımları ve standartlaşma

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 18.10.2016
Web Sorumlusu : Uzm. Faik Demirbaş