Anasayfa .: Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı

Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgi düzenleme, bilgi yönetimi, bilgi sistemleri tasarımı ve bilginin birey, toplum ve kurumlar üzerindeki etkileri konularında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe'dir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Kayıt Kabul Koşulları

Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına üniversitemiz senatosunca belirlenmiş olan başvuru koşullarını yerine getiren her üniversite mezunu başvuru yapabilir, ancak başvuru yapmış olan adayların daha önceden almış oldukları transkriptleri ilgili anabilim dalı başkanlığınca incelenerek adaylardan belirtilen önkoşul derslerinin bazılarını ya da hepsini almaları istenebilir. Programa başvuru yapan adaylardan istenebilecek önkoşul dersleri aşağıda belirtilmiştir. Bu önkoşul dersleri programa bilimsel hazırlık dersleri kapsamındadır, kredileri mezuniyet kredisine dâhil edilmez.

Bilimsel Hazırlık Dersleri:

·         BAR 501 Bilgi Araştırmalarına Giriş

·         BBS 514 Yapısal Programlama

·         BBS 516 Veri Yapıları ve Algoritmalar

 

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans normal süresi 1,5 yıldır (3 yarıyıldır). Bu süreyi aşan öğrencilere Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans Programı esasları uygulanır. Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir Dönem Projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı toplam AKTS miktarı yarıyıllara bölünmüş olarak aşağıdaki Tablo’da gösterilmiştir.

 

Tezsiz yüksek lisans programı

1. Yarıyıl

2. Yarıyıl

3. Yarıyıl

Ders dönemi

Araştırma çalışması (dönem projesi)

30 AKTS

30 AKTS

30 AKTS

 

Dönem Projesi (Araştırma Çalışması) dersi 30 AKTS kredi olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Programa kabul sırasında bilimsel hazırlık dersleri alması gerektiği belirlenen öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü tarafından açılan bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamladıktan sonra programa başlayabilirler.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ana bilim dalının tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.

 

Programın Amacı

Programının amacı, dört yıllık lisans diplomasına sahip üniversite mezunlarının, bilgi düzenleme, bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri tasarımı konularında kuramsal ve uygulamalı bilgi edinmelerini ve bu alanda çalışmak için gerekli temel eğitimi almalarını sağlamaktır.

 

Bilgi Yönetimi Programı (Tezsiz) Ders Listesi

Kodu

Dersin adı

Z/S

T

P

K

AKTS

BAR 601

Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması

S

3

0

3

6

BAR 602

Bilimsel İletişim

S

3

0

3

6

BAR 603

Bilgi Ekonomisi

S

3

0

3

6

BAR 604

Yenilik Yönetimi

S

3

0

3

6

BAR 605

Proje Yönetimi

S

3

0

3

6

BAR 606

Bilgi Erişim, Değerlendirme ve Tasarım

S

3

0

3

6

BAR 607

Bilgi Yöneticileri İçin Araştırma Yöntemleri

S

3

0

3

6

BAR 608

Bilgi Mimarisi ve Tasarımı

S

3

0

3

6

BAR 609

Bilgi Kullanımı ve Bilgi Arama Davranışları

S

3

0

3

6

BAR 610

Elektronik Belge Yönetimi

S

3

0

3

6

BAR 611

Elektronik Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri

S

3

0

3

6

BAR 612

Kalite Sistem Dokümantasyonu

S

3

0

3

6

BAR 613

Bilgi Erişim Modelleri

S

3

0

3

6

BAR 614

Bibliyometri ve Sosyal Ağ Analizi

S

3

0

3

6

BAR 615

Bilgi Politikası Geliştirme

S

3

0

3

6

BAR 616

İçerik Yönetim Sistemleri

S

3

0

3

6

BAR 617

Dijital İnsani Bilimler

S

3

0

3

6

BAR 695

Dönem Projesi

Z

1

2

2

30

BBG 632

Bilgi Güvenliğine Giriş

S

3

0

3

6

BBS 632

Veri Tabanı Sistemleri

S

3

0

3

6

BBS 633

Sistem Çözümleme ve Modelleme

S

3

0

3

6

BBS 635

İnternet Teknolojileri ve Uygulamaları

S

3

0

3

6

BBS 636

Web Tasarımı

S

3

0

3

6

BBS 640

Kullanıcı Arayüz Tasarımı

S

3

0

3

6

BBS 653

Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi

S

3

0

3

6

BBS 654

Veri Ambarı ve Veri Madenciliği

S

3

0

3

6

BBS 677

Bilgisayar ve Ağ Güvenliği

S

3

0

3

6

BEB 663

Öğrenim Yönetim Sistemleri

S

3

0

3

6

VBM 643

Sayısal Haklar Yönetimi

S

3

0

3

6

VBM 661

Veri Görselleştirilmesi

S

3

0

3

6

VBM 662

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

S

3

0

3

6

VBM 671

Anlamsal Ağ

S

3

0

3

6

VBM 675

Web Teknolojileri

S

3

0

3

6

 

Mezunların Mesleki Profili

Bu program mezunları bilgi yönetimi alanında faaliyet gösteren birçok kamu ya da özel sektör kurumunda çalışabilirler. Mezunlarımızın belli başlı çalışma alanları arasında farklı türlerdeki kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri yer almaktadır. Ayrıca, mezunlarımız çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetimi ile ilgili işlerde, dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan kuruluşlarda, yazılım şirketlerinde, haber ajanslarında, çeşitli şirketlerin bilgi işlem ve araştırma-geliştirme birimlerinde de çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Öğretim Programının Yapısı

Program kapsamında verilen tüm derslerin süresi bir dönemdir ve derslerde önkoşul kısıtı bulunmamaktadır.

Öğrenciler ilk iki dönemde ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik en az 10 seçmeli ders alırlar. Her bir dersin AKTS kredisi 6'dır. Üçüncü dönemlerinde, öğrencilerin bir Dönem Projesi yapmaları beklenmektedir ve bu dönem projesi 30 AKTS kredisidir. Öğrenciler, Öğretim Programı'nda belirtilen derslerden almak suretiyle en az 90 AKTS kredisi başarıyla tamamladıktan sonra mezun olmaya hak kazanırlar.

Öğrenciler belli bir sayıyı aşmamak kaydıyla anabilim dalı başkanının onayı ile başka bir programdan seçmeli ders alabilirler. Alınacak seçmeli derslerin (Bilimsel Hazırlık dersleri ve Dönem Projesi hariç) en az üç tanesi Bilgi Yönetimi alanından (BAR kodlu) olmalıdır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

 

Program hakkında detaylı bilgi almak için:

Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Programı AKTS paketi

Bilişim Enstitüsü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 04.05.2017
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş