Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Özgür Külcü

YAYINLAR ve BİLİMSEL ETKİNLİKLER PUBLICATIONS AND SCIENTIFIC ACTIVITIES

 

 

Kitaplar - Books

 • Külcü, Ö. (2018). Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi. İstanbul. Hiper Yayın.(230s.)
 • Külcü, Ö. (2018). Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi. İstanbul. Hiper Yayın. (495s.)
 • Külcü, Ö., Çakmak, T., Eroğlu, Ş. (2017). Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar. İstanbul: Hiper Yayın. (345s.)
 • Külcü, Ö. Çakmak, T., Özel, N. (2015). Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi: Organizasyonlar ve Üniversitelere Yönelik Koşulların Analizi.  Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği ( 285s.)
 • Külcü, Ö. Çakmak, T., Özel, N (Editörler). (2012). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve belge Yönetimi Bölümü (245s.)

 

Kitaplarda Yayımlanan Bölümler - Chapters in Books

 • Külcü, Ö. (2017). Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi.  Bölüm Adı: Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetiminde Uluslararası Standartlaşma Çalışmaları. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları
 • Külcü, Ö. (2017). Bigli ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar. Bölüm Adı:Tarihsel Süreçte Bilgi Kuramının Gelişim ve Bilig Hizmetleri Dijital Çağda Bilginin Güvenilirliği, Korunması ve Erişilebilirliği Sorunsalı. İstabul: Hiper Yayın.
 • Külcü, Ö. (2017). Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar. Bölüm Adı:Kimin Doğrusu? Gerçek Ötesi ve Yanlış Bilgiler Dünyasında Kanıt Olarak Dijital Belgeler ve Arşivlere Yönelik InterPARES Projesi. İstabul: Hiper Yayın.
 • Külcü, Ö. (2015). Zamansal ve Uzamsal Tanımlamalara Dayalı Bilgi Erişim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Prof  Dr  İrfan Çakın a Armağan Kitabı  143 162 ss, Editör:Umut Al ve Zehra Taşkın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 273, ISBN:9789754914115
 • Külcü, Ö. (2015). Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Bütünleşik Sistemlerin Geliştirilmesi. İsmet Binark Armağanı Kitabı. Editör:İshak Keskin ve Nizamettin Oğuz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 439, ISBN:9789756186961
 • Külcü, Özgür. (2014). Contextual Analysis of Organizational Knowledge System in Turkey (Chapter 12, 182-200). Digital Access and E-Government: Perspectives from Developing and Emerging Countries. Peter Mazebe, Kgmotso H. Moahi and Kelvin Joseph Bwalya (Editors). IGI Global. Hershey, PA, ABD.  
 • Türkay Henkoğlu, T,  Külcü, Ö. (2014). Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA. Challenges of Information Management Beyond the Cloud (36-42).  Gathegi, J. N. Tonta, Y.  Kurbanoğlu, S. Al, U. Taşkın, Z. (Editors). Springer Communications in Computer and Information Science, Volume 423 2014, ISBN: 978-3-662-44411-5
 • Külcü, Özgür. (2014). Belge Yönetimi Sistemlerine Dönük Uluslararası Koşullar: InterPARES Projesi Deneyiminin Ardından. e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu .(20-21 Mart 2014, Ankara) Kitabı  içinde (103-123). Ankara Üniversitesi: Ankara
 • Türkay Henkoğlu, T,  Külcü, Ö. (2014). Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA. Challenges of Information Management Beyond the Cloud (36-42).  Gathegi, J. N. Tonta, Y.  Kurbanoğlu, S. Al, U. Taşkın, Z. (Editors). Springer Communications in Computer and Information Science, Volume 423 2014, ISBN: 978-3-662-44411-5
 • Külcü, Özgür. (2014). Contextual Analysis of Organizational Knowledge System in Turkey (Chapter 12, 182-200). Digital Access and E-Government: Perspectives from Developing and Emerging Countries. Peter Mazebe, Kgmotso H. Moahi and Kelvin Joseph Bwalya (Editors). IGI Global. Hershey, PA, ABD.  
 • Külcü, Özgür. (2013). Ontolojik Çalışmalar Kapsamında Elektronik Arşiv Kaynaklarının Tanımlanması ve Üstveri Alanlarının Geliştirilmesi. Arşiv Emektarlarına Armağan Kitabı içinde (319-352)                            
 • Külcü, Özgür. (2013). Kurum Kültürünün Kurumsal Bilgi Sistemlerine Etkisinin Değerlendirilmesi Akademik Bilişim 2013 (23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya).  XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı İçinde 538-544.
 • Külcü, Özgür. (2012). Kalite Yönetimi Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Kitabı içinde (65-88)
 • Külcü, Özgür (2012). Dijitalleştirile Kültürel Mirasın Arşivlenmesi Korunması ve Devamlılığı. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, 21-23 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye, Bildiriler. International Congress of The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives. M. Yıldırır, S. Kadıoğlu (Yay. Haz/Eds.) içinde (s.875-889). Ankara: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Külcü, Ö. (2012). Kurumlarda internet, e-posta, blog ve sosyal ağların kullanımı ve denetimi üzerine bir değerlendirme. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler. E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 19-21, 2012, Ankara, Turkey. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta, N. Ö. Uçak (Yay.Haz/Eds.) içinde (s. 155-160). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü                                                                                                                            
 • Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2012, 21-23 Eylül). Enterprise content management: A challenge for organizational information management. The Conference on Web Based Business Management proceedings içinde (ss. 590-595). Shanghai: Scientific Research. ISBN: 978-1-61896-011
 • Külcü, Özgür ve Çakmak, Tolga. (2012, 3-6 Mayıs). Convergence of the records management and enterprise content management in the digital environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal içinde (cilt 62, s. 194-197). Amsterdam: Elsevier.
 • Külcü. Özgür ve Çakmak, T. (2011). Türkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 kurumda gerçekleştirilen analiz sonuçları. Yıldızeli, A., Arıkan, A ve Çakmak, T. (ed.). ÜNAK 09 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu bildirler kitabı içinde(ss. 113-137). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Külcü, Özgür;. ve Çakmak. (2009).  Evaluation of Institutional Conditions for Electronic Records Management (ERM) in Turkey: Results of Surveys Carried Out in 17 Institution (Conference Proceedings). InterPARES 3 Symposium. 4-5 June, Seoul, 303-311.
 • Külcü Özgür ve Külcü, U. Hande. (2007). Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. S. Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay.Haz.). 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara, 245-252
 • Baydur, Gülbün ve Külcü Özgür. (2007). Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Deneyiminin Ardından. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. S. Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay.Haz.). 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara, 24-31.
 • Külcü, Özgür. (2005). Kurumsal Belge Yönetim Programları ve Yasal Düzenlemeler/. Prof.Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan Kitabı. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2005 185-207  
 • Külcü, Özgür.(2001). Üniversitelerde Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Üretilen ve Kullanılan Belgelere Yönelik Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi. 21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu BildirileriKitabı TKD: Ankara, 146-157                        
 • Külcü, Özgür.(1999). Kurumsal Bilginin Denetlenmesinde Belge Yönetimi: Üniversitelerde Belge Yönetim Çalışmaları.Bilginin Serüveni Dünü Bugünü Yarını. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı. TKD: Ankara, 384-421
 • Külcü, Özgür. (1997). Belge Yönetiminde Form Üretimi. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan Kitabı. Bülent Yılmaz (Yay. Haz.). Ankara: H.Ü.Kütüphanecilik

 

Makaleler - Articles

 

 • Külcü, Ö. Tunç, S. (2017). Usability Evaluation of Electronic Document Management System: Hacettepe University as the Example. Zhejiang Archive, 8(1).
 • Külcü, Ö.  (2016).  Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Yeni Gelişmeler.  Türk Kütüphaneciliği, 30(4), 640-663. (Yayın No: 3034663)
 • Külcü, Ö.  Turan, M. (2015).  Türkiye de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi.  Bilgi Dünyası, 16(2), 1-19. (Yayın No: 1877448)
 • Külcü, Ö. Henkoğlu, T. (2014). Privacy in social networks: An analysis of Facebook. International Journal of Information Management 34 (6):  761–769.
 • Umut, G. Külcü, Ö. .(2014). Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası 15 (1): 102-124.
 • Külcü, Ö. Turan M. (2014). Türkiye’de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1): 18-46
 • Külcü, Ö. Henkoglu T. (2014). Sosyal Paylaşım Ağlarında Gizlilik: Facebook İncelemesi. Bilgi Dünyası 15 (2): 231-252
 • Eroğlu, Ş. Külcü, Ö. (2014). TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası 15 (2): 227-252
 • Külcü, Ö., Çakmak T., Özel N. (2013). Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi. Bilgi Dünyası, 14 (2), 251-269
 • Külcü, Ö.  Eroğlu Ş.. (2013). e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası, 14 (2), 329-357
 • Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013). Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings, 65 (4), 336-357
 • Henkoğlu, T. ve Külcü, Ö. (2013). Bilgi erişim platformu olarak Bulut Bilişim: Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme (Cloud Computing as an information access platform: A study on threats and legal requirements). Bilgi Dünyası, 14 (1), 62-86.
 • Külcü, Ö. ve Turan, M. (2013). Kamu Hukukunda Geleneksel ve Elektronik İletişim, Bilgi ve Belge Yönetimi Uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 235-265
 • Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi Profesyonellerinin Meslek Derneklerine Bakışı: TKD ve ÜNAK Örneklerinin Değerlendirilmesi, 27 (2), 340-360
 • Külcü, Ö. (2012). Türkiye’de Kurumsal Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi Uygulamalarına Dönük Koşulların Değerlendirilmesi: 57 Örnek Kurumun Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 7-30
 • Külcü, Ö. (2012). Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri. Bilgi Dünyası, 13 (1), 226-248
 • Yılmaz, B, Külcü, Ö, Ünal Y, Çakmak , T. (2012). AccessIT Projesi ve Dijitalleştirme Uzaktan Eğitim Programının Değerlendirmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 370-390
 • Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2011). Kurumsal İçerik Yönetimi Bileşenlerinin Bir Savunma Sanayii Organizasyonu Örneğinde Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 12 (2), 263-280
 • Külcü, Ö. ve Ünal, Y . (2011). AccessIT Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Geliştirilen Elektronik Sistemler. Türk Kütüphaneciliği, 25(1), 125-131.
 • Külcü, Ö, Çakmak, T. (2010). Evaluation of the ERM Application in Turkey within the framework of InterPARES Project. International Journal of Information Management, 30 (3), 199-211.
 • Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2010). The Contextual Analysis of the e-Records Management Requirements of Turkish Red Crescent Society. The Electronic Library, 28(2), 314-333.
 • Külcü, Özgür. (2010). Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları. Bilgi Dünyası, 11 (2), 290-331.
 • Deniz Tümer ve Özgür Külcü. (2010). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum. Bilgi Dünyası, 11 (2), 408-443.
 • Deniz Tümer ve Özgür Külcü. (2010).Eğitim Kurumlarında Belge Yönetimi Koşullarının Değerlendirilmesi: 22 İlk ve Orta Dereceli Özel Okulda Yapılmış Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 404-438.
 • Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2010). Belge Yönetiminde Kapasite Değerlendirme Sistemi: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği. Bilgi Dünyası, 11 (1): 22-48.
 • Külcü, Özgür. (2009). Records Management Practices in Universities: Comparative Study of Examples in Canada and Turkey. The Canadian Journal of Information and Library Science, 33(1/2), 85-107.
 • Külcü, Özgür. (2009). Evolution of the e-records management practices in e-government: reflections from Turkey.The Electronic Library, 27 (6), 999-1009
 • Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2009). The Records Management Capacity Assessment System (RMCAS) as a tool for program development at the Turkish Red Crescent Society. International Journal of Information Management, 29 (6), 483-487.
 • Külcü, Özgür. (2009). Quality Documentation and Records Management: A Survey Of Turkish Universities. Aslib Proceedings, 61 (6), 459-473
 • Külcü, Özgür ve Külcü, Hande Uzun. (2009). Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi. Bilgi Dünyası, 10 (2): 261-286.
 • Külcü, Özgür ve Çakmak, Tolga. (2009). Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri, Bilgi Dünyası, 10(2): 287-302.
 • Külcü, Hande Uzun ve Külcü, Özgür. (2009). Belge Yönetiminde Kurumsal Koşulların Değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği Örneği. Bilgi Dünyası, 10 (1): 35-59.
 • Külcü, Özgür, Çakmak, Tolga. (2009). Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri (InterPARES Project on the Electronic Records Management and Team Turkey Activities)Bilgi Dünyası, 10(2), 287-302.
 • Külcü Özgür. (2008). Hacettepe, British Columbia ve Simon Frazer Üniversitelerinde Belge Yönetimi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi. Bilgi Dünyası , 9 (2).
 • Külcü Özgür. (2007). Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar. Bilgi Dünyası 8 (2): 230-279.
 • Külcü, Özgür. (2007). Belge Yönetim Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesine Yönelik Gerçekleştirilen Yasal Analiz Uygulaması. Edebiyat Fakültesi Dergisi 24 (1): 153-178.
 • Külcü, Özgür. (2006).Üniversitelerde Kalite Uygulamaları ve Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi, Örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi 23 (1): 205-229.
 • Külcü Özgür. (2006). Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları ve Türkiye. Bilgi Dünyası 7 (2): 202-229.
 • Külcü, Özgür. (2003). Batıda Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler II: Fransız Devrimi ve Arşivciliğe Etkisi. Türk Kütüphaneciliği 17 (1): 421-440.
 • Külcü, Özgür. (2002). Batıda Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler I: Aydınlanmanın Başlangıcından Fransız Devrimine. Türk Kütüphaneciliği 16 (4): 421-440.
 • Külcü, Özgür. (2001). Toplumsal ve Ekonomik Değişim Sürecince Bilgi ve Bilgi Hizmetleri. Türk Kütüphaneciliği 15 (1):3-19.
 • Külcü, Özgür. (2001). Yönetimde İletişim: İletişim Türleri ve Özellikleri. Düşünceler, Sayı 56: 15-28
 • Külcü, Özgür. (2000). Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümünde Epistemoloji Bilgi Hizmetleri İlişkisi I. Türk Kütüphaneciliği 14 (4): 386-411.
 • Külcü, Özgür. (2000). Modern Kurumlarda Bir Denetim Aracı Olarak Belge Yönetimi ve Ülkemizdeki Durum. Türk Kütüphaneciliği 14 (1): 18-46. Bölümü: 226-241

 

Konferans, Sempozyum ve Zirve Bildirileri - Conference, Symposium and Summit Papers

 • Külcü, Ö. (2017). Usability and Human-Computer Interaction of Electronic Document Management Systems (Çağrılı Konuşmacı). Trusting Records: Phase Findings of InterPARES Trust Team Asia. Renmin University Pekin, Çin.
 • Külcü, Ö. Dijital Çağda Bilginin Oluşumu ve Güvenilirliğini İlişkin Koşullar Çerçevesinde Kurumsal Arşiv ve Belge Yönetimi Stratejilerinin Geliştirilmesi. 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi Çağrılı Konuşmacı. 20-24.10.2017. Haliç Kongre Merkezi İstanbul.
 • Külcü, Ö.  (2016).  Usability and Human   Computer Interaction of Electronic Records Management Systems.  Born Digital in the Cloud: Challenges and Solutions: InterPARES Trust Project Team Turkey Presentation (/)(Yayın No:3038874)
 • Külcü, Ö.  (2016).  Yerel Yönetimlerde Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılması.  Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmletleri Uluslararası Sempozyumu, 379-408. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3035161).
 • Külcü, Ö. (2016).  Elektronik Ortamda Belgelerin Uzun Süre Korunması Güvenliği ve Erişim Etkinliğinin Artırılmasında Üstveri Elemanlarının Önemi  Sorunlar ve Çözüm Arayışları.  Hazine-i Evrak'ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği Kolektif Hafızada Kırılganlık: Bilgi Güvenliği (Yayın No:3037957)
 • Yılmaz B. Külcü, Ö.  Çakmak, T. (2016).  Increasing Visibility of Cultural Heritage Objects  A Case of Turkish Content within the scope of LoCloud Project.  LoCloud ConferenceSharing local cultural heritage online with LoCloud services (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3316972)
 • Külcü, Ö.Özdemirci, F. (2015).  The Process of Institutionalization of Electronic Records Management Systems in Universities  Ankara University e BEYAS Implementation.  6.  Internatıonal Symposıum Of Informatıon Management In Changıng World (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1878214)
 • Külcü, Ö.  (2015).  Information Description and Metadata Mapping of Cultural Heritage Resources  A Comparative Study of International and Turkish Examples.  6.  Internatıonal Symposıum Of Informatıon Management In Changıng World (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1878366)
 • Külcü, Özgür. (2014).” Evaluation of Information Systems and Records Management Practices of 22 State Universities of Turkey in the Framework of International InterPARES Project supported by TÜBİTAK”.  2nd Asian Symposium on Engineering and Information.11-13 Nisan 2014 (Bangkok, Tayland). 
 • Külcü, Özgür. (2014). “e-Belge Yönetimi Sistemlerine Dönük Ulusal ve Uluslararası Koşullar: InterPARES Projesi Deneyiminin Ardından”. e-BEYAS 2014, Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu. 20-21 Mart 2014 (Ankara Üniversitesi, Gölbaşı Kampüsü) 
 • Külcü, Özgür, Dalkıran Ömer. (2013). “Evaluation the Challenges of Organizational Information Management in Turkey: Cloud Computing, Social Media and GIS Applications.InterPARES Trust International Research Project European Team Meeting 20-21 Kasım 2013, Brüksel, Belçika.
 • Külcü, Özgür. (2013). LoCloud Project Team Turkey Activity Report (Action planning for metadata ingestion and Europeana provision).  LoCloud Project Content Provider Workshop. Department of Archaeology University of York,  İngiltere. 
 • Külcü, Özgür; Turan Metin. (2013). Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Bilişim Suçlarına Dönük Yargıtay Kararlarının AnaliziTürk Ceza Kanunu Çerçevesinde Bilişim Suçlarına Dönük Yargıtay Kararlarının Analizi. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler. 19-21 Eylül 2013 (Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu)
 • Yılmaz, Bülent; Külcü, Özgür; Ünal, Yurdagül; Çakmak, Tolga. (2013). Europeana Bulutunda Yerel İçerik: İyi Uygulama Örneği Olarak LoCloud Projesi. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler. 19-21 Eylül 2013 (Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu)
 • Külcü, Özgür; Cihad Tekin, Engin. (2013).  Osmanlı Tarihi ile İlgili Araştırmalarda Wikipedia ve Türkçe Vikipedi Sanal Ansiklopedilerinin Sonuç Kalitelerinin Karşılaştırılması. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler. 19-21 Eylül 2013 (Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu)
 • Henkoğlu, Türkay; Külcü, Özgür. (2013).  Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA. The 4th International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW2013, İrlanda, Limerick Technology Institute).  
 • Yılmaz, Bülent; Külcü, Özgür; Ünal, Yurdagül; Çakmak, Tolga. (2013). Local Content in a Europeana Cloud: The LoCloud Project as a Best Practice. The 4th International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW2013, İrlanda, Limerick Technology Institute).  
 • Külcü, Özgür. (2013). Dijital İçeriğin Paylaşımında Yeni Eğilimler: Europeana Deneyiminin Ardından. Kaynaktan Kullanıcıya Bilgi Yönetiminde Yeni Eğilimler: Kültür Kurumlarında Yansımalar, Dijitalleştirme ve Uluslararası Paylaşım” (28.03 2013). İzmir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
 • Külcü, Özgür;  Çakmak, Tolga. (2012). Enterprise Content Management: A Challenge for Organizational Information Management. The Conference on Web Based Business Management (21-23 Eylül 2012). Grand Mercure Baolong, Shanghai Çin
 • Külcü, Özgür. (2012). Dijitalleştirilen Kültür Mirasın Arşivlenmesi, Korunması ve Devamlılığı. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi (21-23 Kasım 2012, İstanbul)
 • Külcü, Özgür. (2012).Kültürel Mirasın Yönetimi Üzerine Uygulama Örnekleri -Practical Examples on Management of Cultural Heritage- Oturum Başkanı. Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyum - Management of Cultural Heritage in Digital World and InterPARES 3 Project An International Symposium. SALT Galata, 10-11 Mayıs 2012, İstanbul
 • Külcü, Özgür. (2012). Açılış Konuşması Openning Speech. Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi- Management of Cultural Heritage in Digital World and InterPARES 3 Project An International Symposium. SALT Galata, 10-11 Mayıs 2012, İstanbul
 • Külcü, Özgür. (2011). Creation, Preservation and Management of Digital Content: Electronic systems developed by Team Turkey during our projects. Steps Toward International Alignment in Digital Preservation held on November 4, 2011 in 8th International Conference on Preservation of Digital Objects (1-4 November 2011) Singapore.
 • Külcü, Özgür. (2011). New digital libraries and aggregation in Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011, İstanbul.
 • Külcü, Özgür. (2011). Registration for training and certification program: progress report of team Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011, İstanbul.
 • Külcü, Özgür. (2011). How could take up the online course best be promoted in each country: Developed systems by Team Turkey. AccessIT Final Conference. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 21 Mart 2011, İstanbul.
 • Külcü, Özgür. (2010). AccessIT Projesi Çerçevesinde Dijitalleştirme ve Dijital İçerik Yönetimi Uzaktan Eğitim Modülünün Tanıtımı. İstanbul Kongre Merkezi Beylerbeyi Salonu, 18 Aralık 2010, İstanbul.
 • Külcü, Özgür. (2010). AccessIT AB Projesi Çerçevesinde Türkiye Takımı Tarafından Geliştirilen Elektronik Sistemler. AccessIT Projesi Türkiye Tanıtım Toplantısı Sunumları, 5 Ekim 2010 Milli Kütüphane, Ankara.
 • Külcü, Özgür. (2010). Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında E-Posta Yönetimi: Türkiye’den Yansımalar. 23 Eylül 2010. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusu Kırmızı Salon. 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,22-24 Eylül 2010, Ankara.
 • Külcü, Özgür. (2010). The New Challenges In Records Management: Digitization And Enterprise Content Management Practices. CITRA ICA/CITRA Conference Site Event InterPARES 3 Project Presentations. 17 Eylül 2010 Norveç, Oslo.
 • Külcü Özgür. (2010). InterPARES Project Team Turkey Activity Report. InterPARES Projesi 4. Zirvesi. 13-14 Eylül 2010 Norveç, Oslo
 • Külcü, Özgür. (2010). Enterprise Content Management. InterPARES 3 Projesi 3. Zirvesi Türkiye Takımı Sunumu. 27 Mayıs 2010, Kanada, Vancouver.
 • Külcü, Özgür. (2010). E-mail Management in the Context of Enterprise Content Management: Reflections from Turkey. InterPARES 3 Project 3th International Symposium. 29 Mayıs 2010, Kanada, Vancouver.
 • Külcü, Özgür, Külcü; Hande Uzun. (2010). The Contextual Analysis of the E-Records Management Requirements of Turkish Red Crescent Society. 8th European Conference on Digital Archiving, 28-30 Nisan 2010, İsviçre, Cenevre.
 • Külcü, Özgür. (2010). Kent Bilgi Kaynaklarının Dijitalleştirilmesi ve Dijital İçerik Yönetimi Uygulamaları (26-27 Mart 2010).Kent Hafıza Merkezleri: Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri. Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kayseri
 • Külcü, Özgür. (2009). E-Devlet Kapsamında e-Belge Yönetimi Uygulamalarının Gelişimi, Sorunlar ve Beklentiler: Türkiye’den Yansımalar. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (14-15 Ekim 2009). Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Faküktesi Adalet Meslek Yüksek Okulu.
 • Külcü, Özgür ve Çakmak, Tolga. (2009). Türkiye’de Elektronik Belge Yönetimine Dönük Koşulların Değerlendirilmesi: 17 Kurumda Gerçekleştirilen Analiz Sonuçları/ Evaluation of Institutional Conditions for ERM in Turkey: Results of Surveys carried out in 17 Institutions. UNAK 09, Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler, (01-92 Ekim 2009). İstanbul: UNAK
 • Külcü, Özgür. (2008). Evolution of the e-records management practices in terms of e-government, the issues and expectations, reflections from Turkey. InterPARES 3 Project 2nd International Summit, 28-30 April 2008. Presenter: Özgür Külcü, Date of Presentation April 28, 10:30-11:30, Location: Det Norske Veritaas, Norveç, Oslo.
 • Külcü, Özgür. (2007). Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar. Inet-Tr 07: 12. ‘Türkiye’de İnternet’ Konferansı. 08-10 Kasım 200, Bilkent Üniversitesi Ankara. Bildiri 08 Kasım 2007 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında ‘A’ Salonunda ‘Uluslararası Boyut’ oturumunda sunulmuştur, Ankara.
 • Külcü, Özgür ve Külcü, U. Hande. (2007). Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007 Beytepe, Ankara. Bildiri 26 Ekim 2006 tarihinde 14:00-16:00 oturumunda Beytepe Yerleşkesi ‘K’ salonunda sunulmuştur., Ankara.
 • Baydur, Gülbün ve Külcü Özgür.(2007). Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Deneyiminin Ardından. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim Beytepe, Ankara.
 • Külcü Özgür (2006) Developing Records Management Programs for the University Environment: A Comparative Study Between Canada and Turkey (Üniversitelerde Belge Yönetim Programlarının Geliştirilmesi: Kanada ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma). School of Library, Archival and Information Studies, University of British Colombia, Vancouver, Kanada.Colloquium Series, Sherrington Room, Woodward Biomedical Library, UBC 2198 Health Sciences Mall. Konferans http://www.slais.ubc.ca/NEWS/colloquia.htm. 06 Ekim 2006, saat:12:15-1:15,Kanada, Vancouver.
 • Külcü, Özgür. (1999). Kurumsal Bilginin Denetlenmesinde Belge Yönetimi: Üniversitelerde Belge Yönetim Çalışmaları/ Records Management for the Control of Institutional Information . Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum, 17-21 Kasım 1999, Ankara.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan: Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). “Evaluation of Institutional Conditions for Electronic Records Management (ERM) in Turkey: Results of Surveys Carried Out in 17 Institution”. InterPARES 3 Symposium. 4-5 June, Seoul, 303-311

Diğer Etkinlikler - Others

 • Külcü, Özgür. (2012). Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyum - Management of Cultural Heritage in Digital World and InterPARES 3 Project An International Symposium. Ulusal Komite Direktörü. SALT Galata, 10-11 Mayıs 2012, İstanbul.
 • 2010- AccessIT Avrupa Birliği Projesi Dijtalleştime ve Dijtal İçerik Yaratma Üzerine Eğitim Programı (Seminar on Digital Skills), Katılımcı, 15-20 Şubat 2010, Yunanistan, Veria.
 • 2010- BOBCATSSS 2010, Parma. Bridging the digital divide: Libraries providing access for all?, Katılımcı, 25-27 Ocak 2010, İtalya, Parma.
 • Macket Terry and Kitty Mackey. (2002). “Kaliteyi Düşün! Deming’in Yaklaşımının Kütüphanelerde Uygulanması/ Think Quality! The Deming Appoach Does Work in Libraries. Özgür Külcü (Çev.). Düşünceler, Sayı 57: 15-26
 • Fleet James. (2000). Çalışanlara (Diğerlerine) Karşı Güçlü Bir Lider Olmak İçin 11 Kişisel Nitelik”/ 21 Days to Unlimited Power with People: New York McGraw Hill, 1992 Özgür Külcü (Çev). Düşünceler, Sayı 53-54: 20-31

 

Ulusal ve Uluslararası Projeler vb. Görevler - National and International Projects, Studies

 • AccessIT:  Accelerate The Circulation of Culture Through Exchange of Skills in Information Technology  Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri Çerçevesinde Kültür Döngüsünün Hızlandırılması, Avrupa Birliği, Türkiye Direktör Yardımcısı , 2009-2011 (Uluslararası)
 • InterPARES 3  The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems , Diğer, Proje Türkiye Koordinatörü, 2007-2012
 • InterPARES Kapsamında Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi  Türkiye’de Üniversitelerin Değerlendirilmesi , TÜBİTAK Projesi, Proje Koordinatörü, 2010-2012 (Ulusal)
 • Hacettepe Üniversitesi Örneğinde Üniversitelerde Belge Sistemlerinin Analizi ve Belge Saklama Programının Geliştirilmesi , Diğer, Proje Koordinatörü, 2008-2009)
 • Ülkemizde Üniversitelere Yönelik Kalite Sistem Dokümantasyonu Çerçevesinde Belge Yönetimi ve Belge Alıkoyma Programlarının Geliştirilmesi, Proje Koordinatörü, 2008-2009)
 • Hacettepe Üniversitesinde Basılı ve Elektronik Ortamda Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamalarını Belirleyen Yasal Düzenlemelerin Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, , 29/12/2015 - 30/09/2016 (Ulusal)
 • Hacettepe Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi ve British Columbia Üniversitelerinden Belge Yönetimi Programlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Ortak Araştırmaların Yürütüldüğü Kurum: British Colombia Üniversitesi Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Çalışmaları Okulu (School of Library, Archival and Information Studies at British Colombai University, Vancouver / Kanada. Araştırma Süresi: 12 Haziran- 14 Ekim 2006
 • ABD ve Türkiye Referans Alınarak Kodlanmış Arşivsel Tanımlama Örneğinde Elektronik Arşiv Materyallerinin Üstveri (Metaveri) Alanlarının Geliştirilmesi. Ortak Araştırmaların Yürütüldüğü Kurum: North Carolina Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Bilim Okulu  (University of North Carolina, School of Library and Information Science), Chapel Hill, ABD. Araştırma Süresi: 20 Haziran- 20 Eylül 2011
 • Evaluating Metadata Description Schemas of the Cultural Heritage Organizations in Electronic Environments for Interoperability. TÜBİTAK 2219 Uluslararası Araştırma Projesi, California University Berkeley, School of Information. Araştırma Süresi: 15 Mayıs-15 Ekim 2015
 • Hacettepe Üniversitesinde Basılı ve Elektronik Ortamda Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamalarını Belirleyen Yasal Düzenlemelerin Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, , 19/08/2015 - 30/08/2016 (Ulusal)
 • LoCloud  AB  Projesi Çerçevesinde Bulut Bilişim Tabanlı Dijitalleştirme Üzerine Uzaktan Eğitim Uygulaması, Bap, Araştırmacı, 2015 (Devam Ediyor) (Ulusal)
 • Hacettepe Üniversitesinde Basılı ve Elektronik Ortamda Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamalarını Belirleyen Yasal Düzenlemelerin Analizi, Bap, Proje Koordinatörü, 2015-2016 (Ulusal)
 • Locloud Local Content in Europeana: Eurapeana Bulutunda Yerel İçerik CIP ICT PSP 2012 6, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 06/01/2013 - 14/06/2016 (Uluslararası)
 • InterPARES TRUST; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems: Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi: Hızla Ağlaşan Toplumda Dijital Kayıtlar ve Güven (Uluslararası Araştırma Projesi. Türkiye Takımı Direktörü, 2016-2019) --Devam Ediyor—
 • Academia Uluslararası Disiplinlerarası Bilimsel Araştırma Dergisi (Editör). 2016-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş