Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan Özenç Uçak

 
 
Dersin Adı: BBY 408 Tıbbi Bilgiye Erişim
 
Dersin Kredisi: (2 2 3) (AKTS 4)
 
Dersin Amacı 
Tıp alanının ve tıp kullanıcısının genel özellikleri, tıpta bilgi ve bilgi gereksinimi gibi konuların işlendiği derste
öğrenciye tıp alanında bilgiye erişim, basılı ve elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarının kullanımları, bu alanda
geliştirilen bilgi ağları ve özel sınıflama sistemleri tanıtılmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de ve dünyada tıp alanında
bibliyografik denetim, var olan sorunlar ve çözüm önerileri, bu alanda tasarlanacak bilgi hizmetlerinin özellikleri
öğretilmekte ve tıp koleksiyonu oluşturma ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.
Konuyla ilgili temel kaynaklar uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Dersin Gerekleri: Bu ders zorunlu ve uygulamalı bir derstir. Ders notları www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/nazanozencucak/ adresinden erişilebilir. Ayrıca derste işlenecek konularla ilgili literatürün takip edilmesi gerekmektedir. Ders kapsamında verilen haftalık ve dönem ödevleri geçme notunu etkilemektedir. Derse devam zorunluluğu vardır.

İşlenecek Konular

Tıp ve sağlık alanının genel özellikleri,
Kullanıcıları ve bilgi kullanım özellikleri
Tıpta bilgi, açık ve örtük bilgi, bilgi yönetimi
Tıp kütüphaneleri, türleri ve yönetimi
Koleksiyon özellikleri ve temel kaynaklar
Tıp kütüphanecisi ve özellikleri
National Library of Medicine(NLM) yayınları ve servisleri
Tıp bilgi ağları: Better Health, Better Health 2010 ve IAIMS/The Next Generation (IAIMS/TNG)
Sınıflama sistemleri: NLM, DDC, LC,BLISS
Konu Başlıkları: MeSH ve yapısı
Dernekler ve bilgi erişimde rolleri: MLA
Tıpda bibliyografik denetim ve erişim araçları
Belli başlı indeks, abstrakt ve veri tabanları
Index Medicus, MEDLINE, Pub Med, Excerpta Medica, EMBASE ve diğer kaynaklar. Kullanım özellikleri ve uygulama alanları.
Tıbbi bilgiye erişimde Internet ve açık arşivler : Pub Med Central, PLoS, DOAJ v.b.
Kanıta Dayalı Tıp, Klinik deneyim ve kanıt, KDT aşamaları ve özellikleri
KDT alanında bilgi erişim araçları: Cochrane Library, UpToDate
Tıbbi Dokümantasyon ve uygulama alanları
Konuyla ilgili standartlar
Türkiye’de tıbbi bilgi ile ilgili oluşumlar, veri tabanları, kütüphaneler, dernek çalışmaları, tıp yayınları
Değerlendirme

Okuma Listesi

1. Alkan, N. (2005).Dizgesel Derlemelerin Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarındaki Önemi ve Dizgesel Derleme Üretme Sürecinde Kütüphanecilerin Rolü, Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan, TKD.
2. Alkan, Nazlı. (2003).Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi, Bilgi Dünyası 4, 2, 122-145.
3. Artukoğlu, A. ; Kaplan,A. ve Yılmaz,A. (2002). Tıbbi Dokümantasyon Ankara, Türk Sağlık Eğitim Vakfı.
4. Cuddy, T. M. (2005). Value of hospital libraries: the fuld campus study, j. Med. Libr. Assoc. 93, 4: 446-449.
5. Gruppen, L.D. Physician Information Seeking: improving relevance through research, Bulletin of Medical Libraries Association 78, 2, 165-172.
6. Doğan, S. C. (2007). Tıp Akademisyenlerinin Elektronik Veri Tabanı ve Elektronik Dergi Kullanımları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
7. Küyük, Ayşen.(1996). Türk Tıp Literatüründe Bilgi Erişim. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
8. Küyük, A.; Kaplan, A. ve Yılmaz A. (2005). Elektronik sağlık kayıt sistemlerinin kütüphanelerle bütünleştirilmesi, Bilgi Dünyası, 6, 1: 3-14.
9. Russell, M. ve Brittain, J. M. (2002). Health informatics. Annual Review of Information Science and Technology,  36, 591-626.
10. Sincan, Murat. (2003). Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği, Bilgi Dünyası 4, 1,64-72.
11. Tarlan, M. (2005). Türkiye’de akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların analizi. (Yayımlanmamış yülsek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
12. Tonta, Y. (2007). Açık erişim ve tıpta bilimsel iletişimin geleceği, Bilimsel yayınlar kitabı içinde. Ankara: Klinik Araştırmalar Derneği.
13. 1. Ulusal Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu 19- 20 Eylül 2002 Bildirileri.(2002). Bilgi Dünyası. 3, 1.

 

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş