Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan Özenç Uçak


 

Dersin Adı: BBY 307 Sosyal ve İnsan Bilimlerinde Bilgi Erişim

Dersin Kredisi: (2 2 3) (AKTS 5)

Dersin Amacı 
Sosyal ve insan bilimlerin özellikleri, alt alanları, alanın özellikleri, kullanıcılarının tanıtıldığı derste, özellikle sosyal ve insan bilimleri alanında bilgi, bilgi kaynakları ve bunlara erişim yöntemleri öğretilmektedir. Basılı ve elektronik ortama kayıtlı bilgi kaynakları, belli başlı bilgi sağlayıcıları, organizasyonlar, örgütler, özel sınıflamalar ve konuyla ilgili yayın yapan dernekler ve bunlardan bilgi sağlama şekilleri öğretilmektedir. Sosyal ve İnsan Bilimlerinde koleksiyon oluşturma ve değerlendirme ve bu alanda var olan sorunlar ile çözüm yolları anlatılmaktadır. 

Dersin Gerekleri: Bu ders zorunlu ve uygulamalı bir derstir. Ders notları www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/nazanozencucak/ adresinden erişilebilir. Ayrıca derste işlenecek konularla ilgili literatürün takip edilmesi gerekmektedir. Ders kapsamında verilen haftalık ve dönem ödevleri geçme notunu etkilemektedir. Derse devam zorunluluğu vardır.

Okuma Listesi

Broadus, R.N.( 1987) Information Needs of Humanities Scholars: A Study of Requests Made at the National Humanities Center, LISR 9, 113-129.
Weintraub, Karl J. (1980) The Humanistic Scholar and the Library. Library Quarterly, vol 50. no.1, 22-39.
Stone, Sue (1982) Humanities Scholars: Information Needs and Uses. Journal of Documentation, vol 38, no.4, December, 292-313.
Li, Tze-Chung (1990) Social Science Reference Sources: A Practical Guide. 2nd. Ed. NY: Greenwood.
Preschel, Barbara M. ve Woods, Lawrence J. (1989) Social Science Information. Annual Review of Information Science and Technology,  vol 24, 267-291.
Skelton; Barbara (1973) Scientists and Social Scientists as Information User: A Comparison of Results of Science User Studies with the Investigation Requirements of the Social Science. Journal of Librarianship, vol. 2, 138-156.
Zencir, M.B. (2007). Güzel Sanatlar Alanındaki Kullanıcıların Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanım Özellikleri: Hacettepe Üniversitesi Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe. Ankara.
Uçak, Nazan. (1999) Sosyal ve İnsan Bilimleri Alanlarında Bilgi   Gereksinimi ve Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. 16, s. 1, 115-128.
Uçak, Nazan (2005). Sosyal bilimlerde bilginin üretimi, erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 2 Nisan 2005, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi. İçinde s. 92-103.
The Social sciences: A Cross-disciplinary guide to selected sources. (2002). 3rd. Ed. Ed.by. N.L. Herron. Greenwood, Libraries Unlimited.
Tibbo, R. H. (1999). User Instruction Issues: Database Searching in the Humanities. Encyclopedia of Library and Information Science,  vol. 65, supp.28. NY: Marcel Dekker.
Keskin, Faik. (1997). Müzik Kütüphanelerinde Koleksiyon Geliştirme ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kent, A. (1968). Music libraries. Encyclopedia of Library and Information Science. NY: Marcel Dekker.
Jones, M. (1979). Music librarianship. London: K.G.Saur.
Jones, L.S. ve Gibson, S. S. (1986). Art Libraries and Information Services. Orlando: Academic Press.
Atasoy, N. Early Art Libraries in Turkey. Art Libraries Journal, 21(2): 15-18.
Soyer, S. (1982). Sanat kütüphaneleri ve Milli Kütüphane plastik sanatlar kütüphanesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31(3):115-120.
http://www.musiklibraryassoc.org
http://www.arlisna.org
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş