Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. Nazan Özenç Uçak

Yayın listesi

 
 

Makaleler
 • Ünal, Y. ve  Uçak, N.Ö. (2017). Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihale İlişkin Görüş ve Davranışları / Views and Behaviors of University Students from Different Educational and Cultural Settings towards Plagiarism. Edebiyat Fakültesi Dergisi/ Journal of Faculty of Letters, 34, 1, 179-194
 • Henkoğlu, T. and Uçak, N.Ö. (2016).Information Security and the Protection of Personal Data in Universities. International Journal of Business and Management Invention  Volume 5 , Issue 11, p.p. 30-43  http://ijbmi.org/papers/Vol(5)11/version2/C051102030043.pdf
 • Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2015). Üniversite kütüphanelerinde kişisel verilerin korunması. Bilgi Dünyası, 6, 1, 45-74. Erişim adresi:  http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/472/pdf_161  
 • Çakmak, T., Ünal, Y. ve Uçak, N.Ö. (2014). Açık dergi sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisine uyarlanması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31,1, 235-254.
 • Yıldız, H. ve Uçak, N. Ö. (2014). Bireyselden ortak bilgi davranışına. Bilgi Dünyası,15,1, 1-26.  <http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/421/pdf_128>  
 • Uysal, E. K. ve Uçak, N.Ö. (2013). Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları. Bilgi Dünyası, 14, 1, 37-61. Erişim adresi: <http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/3>    
 • Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2012). Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar. Bilgi Dünyası, 13,  2, p. 377-396,  Erişim adresi: <http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/1>
 • Ucak, N.Ö., Kurbanoğlu, S., Şencan, İ. ve Doğan. G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliğ - Hacettepe Üniversitesi bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Saysı, 26,2, 329-348.
 • Ekici, S. ve Uçak, N. Ö. (2012). ilköğretim öğrencilerinin internette bilgi arama davranışları / Information seeking behaviours of primary school students on the internet. Türk Kütüphaneciliği, 26, 1, 78-96.
 • Uçak, N. Ö. (2011). Information use in art: a citation analysis of sources used in art theses in Turkey,The Journal of   Academic Librarianship, 37, 1, 77–81. 
 • Ucak, N. Ö. (2010). Bilgi: çok yüzlü bir kavram. Türk Kütüphaneciliği, 24, 4, 705-722. 
 • Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2009). The differences among disciplines in scholarly communication: a bibliometric analysis of theses, Libri, 59, 3, 166-179. 
 • Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2009). Web sayfasının kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web sayfası örneği, Türk Kütüphaneciliği,23, 2, 278-298. 
 • Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2009). Bilimsel iletişimin zamana göre değişimi: bir atıf analizi çalışması, Bilgi Dünyası, 10, 1, 1-22. 
 • Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2008). Sosyal bilim tezlerinin atıf analizi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25, 2, 223-240. 
 • Uçak, N. Ö. ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk Kütüphaneciliği, 22, 2: 21-38. 
 • Uçak, N. Ö. (2008). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı. Bilgi Dünyası, 9, 1: 20-40. 
 • Uçak, N. Ö. (2007). Internet using habits of the students of the department of information management: Hacettepe University, Ankara. Journal of Academic Librarianship. 33, 6: 697-707. 
 • Ucak, N. Ö. ve Ş. Güzeldere (2006). Bilişsel yapının ve işlemlerin bilgi arama davranışı üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği. 20, 1: 7-28. 
 • Ucak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 18, 4 : 407-417. 
 • Ucak, N. Ö. (2004). User studies in Turkey: an evaluation of dissertations. Information Development, 20, 2: 122-129. 
 • Ucak, N. Ö. (2003). Elektronik danışma Hizmetleri. Bilgi Dünyası, 4, 2: 103-121. 
 • Ucak, N. Ö. (2003). The Importance of user-centered university library design. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8: 197-204. 
 • Uçak, N. (2000). Sosyal bilimler ve kütüphanecilik alanında nitel araştırma yöntemlerinin kullanımı Bilgi Dünyası, 1, 2: 255-279. 
 • Uçak, N. (2000). Bilgi üzerine kuramsal bir yaklaşım.   Bilgi Dünyası, 1, 1: 143-159.  
 • Uçak, N. ve U. Al. (2000). Internet’te bilgi arama davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 14, 3: 295-317. 
 • Uçak, N. (1999). Sosyal ve insan bilimleri alanlarında bilgi gereksinimi ve kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16, 1: 115-128. 
 • Uçak, N. (1997). Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı. Türk Kütüphaneciliği, 11, 4: 315-325. 
 • Uçak, N.(1995). Kütüphanecilikte sürekli eğitim. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12, 1-2: 207-216. 
 • Uçak, N.(1995). Kütüphaneleri etkileyen teknolojik yenilikler ve geleceğin küüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 9, 1: 49-55. 
 • Çelik, A. ve Uçak, N. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine. Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Dergisi, 10, 2: 115-125.
 

Kitaplar
 • Kurbanoğlu, S. Al, U. Erdoğan, P.L., Tonta, Y. and Uçak, N. (Ed). (2012). E- science and information management: Third International Symposium in a Changing World, IMCW 2012, Ankara, Turkey, 19-21 September. Berlin: Springer. 
 • Kurbanoğlu, S., Al, U., Erdoğan, P.L., Tonta, Y. Uçak, N. Ö. (Ed).  (2012). E-Bilim ve bilgi yönetimi. 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Bildiriler kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
 • Kurbanoğlu, S., Al, U., Erdoğan, P. L., Tonta, Y. and Uçak, N. (Ed). (2010). Technolgical cnvergence and social networks in information management: Second International Symposium in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010: Proceedings. Berlin: Springer. 
 • Kurbanoğlu; S. Tonta, Y., Al, U., Erdoğan, P. L. ve Uçak, N. Ö. (Ed). (2010). Bilgi yönetiminde teknolojik yakınsama ve sosyal ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye: Bildiriler. Ankara: HÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 

 Kitap içinde bölümler· 
 • Uçak, N. Ö. ve Ünal, Y. (2015). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik sahtekarlık ve intihal hakkında görüşleri. U. Al ve Z. Taşkın (Yay. haz.) Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (ss.  251-264). Ankara: Hacettepe Üniversiyesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
 • Uçak, N. Ö. (2012). Öğrencilerin intihal algısı. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel (Yay. haz.). Pro. Dr. Gülbün Baydur'a armağan içinde (173-182). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
 • Uçak, N. Ö. ve Topçu, Ö. Ş. (2012). Günlük yaşamda bilgi gereksinimi ve halk kütüphaneleri. B. Yılmaz (Ed.). 2. Halk Kütüphaneleri Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum. Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları  içinde (120-134). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 
 •  Uçak, N. Ö. ve Yılmaz, B. (2009). Kongre Kütüphanesi (LC) ve Dewey Onlu Sınıflama (DDC) Sistemlerinde Kadın Konusuna Yaklaşım. D. F. Türe ve B. T. Keşoğlu (Yay. Haz.), Kadın Belleğini oluşturmada Kaynak Sorunu , Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, 17-19 Nisan 2009, (Women’s Memory: The Problem of Sources, 20th. Anniversary Semposium of the Women’s Library and Information Centre Foundation, 17-19 April 2009) içinde (ss.163-173).İstanbul, Kadir Has Üniversitesi. 
 • Uçak, N. Ö. (2009). Bilimsel iletişim ve üniversite kütüphaneleri. İ, Keskin, M. H. Kutluoğlu ve S. S. Kurbanoğlu (Yay. Haz.). Hidayet Nuhoğu'na Armağan içinde (291-298), İstanbul, Pamuk Yayıncılık. 
 • Ucak, N. Ö. (2008). Sosyal bilimler yayınlarının görünürlüğü ve değerelendirilmesinde yaşanan sorunlar,  Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık:III. Kurultay Bildirileri içinde(ss.77-85). Ankara:ULAKBİM. 
 • Uçak, N. Ö. (2007). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.haz.),Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. içinde (ss.113-120). Ankara: H. Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
 • Ucak, N. Ö. (2006).Bilimsel iletişimde değişen roller ve kütüphanelerin yeri. A. Üstün ve Ü. Konya (Yay. Haz.), I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyum: İletişim 25-26 Mayıs, İstanbul 2006,İstanbul (The First International Symposium on Information Services: Communication 25-26 May, İstanbul) içinde (122-131). İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
 • Ucak, N. Ö. (2005). Sosyal bilimlerde bilginin üretimi erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu 2.Nisan, Ankara: Avrasya Yayınları.
 • Ucak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetine etkisi. ÜNAK. 
 • Uçak, N.(2001). Kullanıcı araştırmalarının sorunları. T. Fenerci ve O.Gürdal (Yay. Haz.) 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu, Ulusal Sempozyum Bildirileri 19-20 Nisan içinde (ss.207-214). Hatay: TKD. 
 • Uçak, N.(2001). Internet kullanıcıları. A. Can,, M. T. Gülle, O. Gürdal ve E. Yılmaz (Yay. Haz.). 37. Kütüphane Haftası, 26 Mart- 1 Nisan içinde (ss.44-51), Ankara: TKD. 
 • Uçak, N. Ö. ve S. Kurbanoğlu, (1998). Information needs and information seeking behaviours of scholars at a Turkish üniversity” The 64th IFLA General Conference on Crossroads of Information and Culture. Amsterdam, 16-21 Ağustos. 
 • Uçak, N. Ö. (1990). Türkiye’de ansiklopedik yayınlar. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı, Ankara, TKD, 203-205,  

 

 Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yer alan bildiriler

 •  Uçak, N. Ö ve Çakmak,T. (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri (Web 2.0 Usage Attributes of Students at the Hacettepe University Department of Information Management). Kurbanoğlu, S., Al, U., Erdoğan, P. L., Tonta, Y. and Uçak, N. (Yay. Haz.), Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: Bildiriler = Technological Convergense and Social Networks in Information Management: Proceedings/ 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Uçak, Nazan Özenç (2009). Bilimsel iletişim ve üniversite kütüphaneleri. İ, Keskin, M. H. Kutluoğlu ve S.S. Kurbanoğlu (Yay.haz.)Hidayet Nuhoğlu’na Armağa içinde (291-298), İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
 • Uçak, N. Ö. ve Yılmaz, B. (2009). Kongre Kütüphanesi (LC) ve Dewey Onlu Sınıflama (DDC) sistemlerinde kadın konusuna yaklaşım. D. F. Türe ve B. T. Keşoğlu (Yay. Haz.), Kadın Belleğini oluşturmada Kaynak Sorunu , Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, 17-19 Nisan 2009, (Women’s Memory: The Problem of Sources, 20th. Anniversary Semposium of the Women’s Library and Information Centre Foundation, 17-19 April 2009) içinde (ss.163-173).İstanbul, Kadir Has Üniversitesi.
 • Uçak, N. Ö. (2007). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.haz.),Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. içinde (ss.113-120). Ankara: H. Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Ucak, N. Ö. (2006).Bilimsel iletişimde değişen roller ve kütüphanelerin yeri. A. Üstün ve Ü. Konya (Yay. Haz.), I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyum: İletişim 25-26 Mayıs, İstanbul 2006,İstanbul (The First International Symposium on Information Services: Communication 25-26 May, İstanbul) içinde (122-131). İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Ucak, N. Ö. (2005). Sosyal bilimlerde bilginin üretimi erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu 2.Nisan, Ankara.
 • Uçak, Nazan Özenç (2005). Danışma hizmetinin değerlendirilmesi. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e armağan (içinde ss.291-301)Haz. M.E.Küçük. Ankara, TKD.
 • Uçak, N.(2001). Kullanıcı araştırmalarının sorunları. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu, Ulusal Sempozyum Bildirileri 19-20 Nisan, Hatay, 207-214.
 • Uçak, N.(2001). Internet kullanıcıları. 37. Kütüphane Haftası, 26 Mart- 1 Nisan, Ankara, TKD.
 • Uçak, N. Ö. ve S. Kurbanoğlu, (1998). Information needs and information seeking behaviours of scholars at a Turkish üniversity” The 64th IFLA General Conference on Crossroads of Information and Culture. Amsterdam, 16-21 Ağustos.
 • Uçak, N. Ö. (1990). Türkiye’de ansiklopedik yayınlar. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı, Ankara, TKD, 203-205.
 • Çocuk, Gençlik ve Özürlülere Yönelik Yayıncılık Komisyon Raporu. (1998).T.C. Kültür Bakanlığı IV. Ulusal Yayın Kongresi Komisyon Raporları. Ankara, Kültür Bakanlığı, 16-19 Aralık, 49-63. 
 

Bildiriler
 • Uçak, N. Ö. (2014). Google kuşağının bilgi davranışları. 13.05.2014 Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Uçak, N. Ö. ve Topçu, Ö. Ş. (2012). Günlük yaqşamda bilgi gereksinimi ve halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneleri Sempozyumu, 9-11 mayıs 2012, Bodrum. Kültür Bakanlığı.
 • Ucak, N. Ö. (2012). Sosyal bilimlerde etik: intihal ve alıntılar. Süleyman Demirel Üniversitesi, 23.Şubat.2012.
 • Ucak, N. Ö. (2010). Çocuk ve kitap,  Halk Kütüphanecileri Çanakkale Bölge Semineri. Çanakkale, 3-5 Aralık.
 • Ucak, N. Ö. (2010). Bilimsel iletişim ve intihal,  Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık:V.Kurultay Bildirileri . Ankara:ULAKBİM. uvt.ulakbim.gov.tr/toplanti/uay10/nucak.pdf  
 • Uçak, N. Ö. ve Yılmaz, B. (2009). Kongre Kütüphanesi (LC) ve Dewey Onlu Sınıflama (DDC) Sistemlerinde Kadın Konusuna Yaklaşım. Kadın Belleğini oluşturmada Kaynak Sorunu , Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, 17-19 Nisan 2009, (Women’s Memory: The Problem of Sources, 20th. Anniversary Semposium of the Women’s Library and Information Centre Foundation, 17-19 April 2009) İstanbul, Kadir Has Üniversitesi. 
 • Ucak, N. Ö. (2008). Sosyal Bilimler yayınlarının görünürlüğü ve değerelendirilmesinde yaşanan sorunlar. Ulusal Akademik Yayıncılık, 21-22 Kasım 2008, ULAKBİM, Ankara.  http://www.ulakbim.gov.tr/acbim/vt/uvt/toplanti/uay08/ucak.ppt
 • Ucak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetlerine etkisi. ÜNAK ’04 Bilgide Kaybolmamak için Bilgiyi Yönetmek ve 3. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu. 22-25 Eylül, İstanbul. 
 • Uçak, N. Ö. (2001). Bilgi toplumu ve kurum kütüphaneleri. Ankara, Sayıştay. 
 • Uçak, N. (2000). Internet ve Bilgi Erişim. (sunum) 17.11. Ankara, Sayıştay. 
 • Uçak, N. Ö. (1997). Akademik disiplinin bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı üzerine etkisi. 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 22-24 Ekim.  

 

Tanıtım-Eleştiriler

 • Uçak, N. Ö. (2007). Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar veTıbbi  Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003 (Kitap Tanıtımı), Bilgi Dünyası, 8, 2, 326-328. 
 • Uçak, N. Ö. (2006). Bilgi Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi (Kitap Tanıtımı), Bilgi Dünyası,, 7, 1, 159-160. 
 • Uçak, N. Ö. (2001). Türkiye'de ve Dünyada Nazım Hikmet (Toplu Katalog) = Nazım Hikmet'inTurkey and in the World (Union Catalogue) / Haz. Behire Balkan. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, Türk Kütüphaneciliği, 15,2, 396.
 • Uçak, N. Ö. (1996). TÜRKMED. Türk Tıp İndeksleri Dizisi, İstanbul, Açılım Yayıncılık. Türk Kütüphaneciliği, 10,2, 186-187. 
 

Tezler
 • Uçak, N. (1997). Bilim Adamlarının Bilgi Arama Davranışları ve Bunları Etkileyen Nedenler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uçak, N. (1989). Türkiye’de Ansiklopedik Yayınlar ve 1980-1989 Yılları Arasında Yayınlanan Ansiklopedilerin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
 

Hazırlanan raporlar
 • Uçak, N. (2009). Bilimsel İletişimin Zamana ve Disiplinlere Göre Değişimi: Tezler Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme. (TÜBİTAK – SOBAG Projesi Sonuç Raporu. Proje No: 107K505. Ankara. 
 • Uçak, N.Ö. (2001). Sayıştay Bilgi Merkezinin Otomasyonu için Otomasyon Sistemlerinin Değerlendirilmesi (rapor).
 

Danışmanlığı yapılan tezler

Dalkıran, Ö. ( Dr. devam ediyor ) Google kuşağının bilgi arama davranışları.

Yıldırım, Z. (Y. L.devam ediyor ) 

Henkoğlu, T. (2015). Hassas bilgi varlıklarının ve kişisel verilerin hukuksal düzenlemelerle korunması ve bu kapsamda üniversiteler için bilgi güvenliği politikasının geliştirilmesi. (Dr)

İbşiroğlu, E. (2014). Edebi yayıncılıkta pazarlamanın yeri ve önemi. (Y.L)

Besimoğlu, C. (2015). Türkiye'de tarımsal araştırma eğilimleri: 1996-2011 yıllarının bibliyometrik analizi. (Dr).

Köse, E. (2011). Tıp Akademisyenlerinin kanıta Dayalı Tıp Bilgi Gereksinimi: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L).

Çapkın, Ç. (2011). Türkçe Metin Tabanlı Açık Arşivlerde Kullanılan Dizinleme Yönteminin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.).

Besimoğlu, C. (2007). Akademisyenlerin Elektronik Dergi Kullanımında Disiplinlerarasındaki Farklılıklar. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.).

Tanrıkulu, B. (2006). Akademisyen Mühendislerin Bilgi Arama Davranışlarına Bilgi Teknolojilerinin Etkisi: Bilkent Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.).

Tiryaki, S. (2004). Üniversite Kütüphaneleri Web Sitelerinin Değerlendirilmesi.  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.).

Salman, P. (2002). Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.).

Olşen, Ş. (2001). Kullanıcının Bilgi Seçiminde Karar Vermesini Etkileyen Bilişsel Yapısı Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Y.L.).

   

Yürütülen projeler
 • Proje adı: Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne Uygulanması. Proje Yürütücüsü: Nazan Özenç Uçak. Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi. Proje no:     Yapıldığı Dönem: 2013-1014
 • Proje adı: Bilimsel İletişimin Zamana ve Disiplinlere Göre Değişimi: Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme Proje Yürütücüsü : Nazan (Özenç) Uçak. Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK. Proje no: 107K505. Yapıldığı Dönem: 2008-2009 
 • Proje adı: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin İndeklenmesi ve Elektronik Ortama Aktarılması. Yardımcı Araştırmacı:  Nazan (Özenç) Uçak. Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi. Proje no: 06A701001. Yapıldığı Dönem: 2006-2007 
 • Proje adı: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisinin İndeklenmesi Ve Elektronik Ortama Aktarılması. Proje Yürütücüsü: Nazan (Özenç) Uçak. Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi. Proje no: 04A701002. Yapıldığı Dönem: 2004-2006
 • Proje adı: Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemenlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi. Proje Yürütücüsü: Hasan Kazdağlı. Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi. Proje no: 08 G 702 001 . Yapıldığı Dönem: 2007- 2012. Görev: Yurtdışı değerlendirme komisyon üyeliği
 • Proje adı: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesinin Yapılandırılması.Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Erol Belgin. Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi. Yapıldığı Dönem: 2008. Görev: Yardımcı Araştırmacı

 

Projelerde yaptığı görevler

 •  T.C. Ankara Valiliği Kent kütüphanesi ve Arşivi, Danışma Kurulu üyeliği, 2008- 2009.

 • Sayıştay Bilgi Merkezinin Kurulması ve Otomasyona geçirilmesi,  Proje danışmanı, 2000-2002.

 • Bilgi Kaynakları ve Bilgi Erişim Teknikleri, TED Ankara Koleji öğretmenleri için düzenlenen eğitim semineri. Veri tabanları ve bilgi kaynaklarının tanıtımı.  TED Ankara Koleji, Ağustos- Eylül 1998.

 •  T. C. Kültür Bakanlığı IV. Ulusal Yayın Kongresi Çocuk, Gençlik ve Özürlülere Yönelik Yayıncılık Komisyonu Başkan Yardımcılığı 1998.

 •  Milli Kütüphane Otomasyon projesi, Afişlerin elektronik ortama aktarılması, bibliyokrafik künyelerin kontrolü, Milli Kütüphane- Hacettepe Üniversitesi, 1993-1995.

 
 

Dersler 

Lisans

BBY 254  Bilgi Arama Davranışları

BBY 367 Hukukta Bilgi Yönetimi

BBB 368 Bilimsel ve Teknik Bilgi Yönetimi

BBY 468 Tıpta Bilgi Yönetimi

BBY 454  Araştırma Raporu

  

 

Yüksek lisans

  

BBY 502 Bilgi Hizmetleri

BBY 619 Kullanıcı Araştırmaları

 

 

Doktora
 

BBY 702 Bilimsel İletişim

BBY 711 Bilgi Arama Davranışları

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Son Güncellenme Tarihi : 08.10.2012
Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Faik Demirbaş