Anasayfa / Makaleler
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Makaleler

Yurt dışı

 1. Reading Culture in the Digital World. Book. Reading. Media. 2024, 2 (1), 17–26.  https://doi.org/10.20913/BRM-2-1-2. https://boreme.elpub.ru/jour/article/view/29/13 
 2. Future of public libraries: Opinions of public librarians in Turkey. IFLA Journal, 2015, 41(4), 336-352. (Nilay Cevher ile birlikte.) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0340035215608861 
 3. The Role of public libraries in information literacy in Turkey: A study of a provincial public library. ECIL 2014, CCIS 492, 2014,  642–651,  (Demet Soylu ile birlikte)
 4. Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings. 2013, 65 (4) 336-357. (Özgür Külcü, Yurdagül Ünal ve Tolga Çakmak ile birlikte)
 5. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AP-11-2011-0049/full/pdf?title=distance-education-on-digitization-evaluation-of-an-application-in-turkey
 6. Public Libraries in Turkey, Fontees Artis Musicae,  2010, 57 (3- July-September): 303-308. https://www.jstor.org/stable/pdf/23512152.pdf
 7. Education for information management in Turkey. Bibliothek Forschung und Praxis, 2008, 32 (2), 225-227. 
 8. Public libraries in Turkey. Bibliothek Forschung und Praxis 2008, 32 (2), 214-217.
 9. Social change, industrialisation and public libraries: a theoretical approach. , Aslib Procedings, 2002, 54(5): 326-334. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00012530210448271/full/pdf?title=social-change-industrialisation-and-public-libraries-a-theoretical-approach
 10. Public libraries in Turkey  PULMAN Express, 2002 (3-November) : 11-13.
 11. Reading and library usage habits of students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria. IFLA Journal, 2002 (2): 74-80. (PDF) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/034003520202800211
 12. Lesen und bibliotheksnutzung türkischer Grundschüler in Wien. Bulletin Jugend & Literatur 2001 (3): 4-5.
 13. Lese-und Bibliothekbenutzungsverhalten von Schülern mit türkischer Muttersprache in Wien., Bücherei Perspektiven, 2000, (Heft 4) : 18-22.
 14. "Reading and library usage habits of the students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria" , 66th IFLA Council and General Conference, August 13-18, 2000, Jerusalem, Israel. in Booklet 3.
 15. The Right to information: Is it possible for developing countries? IFLA Journal, 1999, 25(2): 104-107. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/034003529902500208
 16. "A Sociological study of public library use in Ankara, Turkey", Journal of Librarianship and Information Science, 1998, 30(4): 259-267.
Yurt içi

 1. Hitit Devlet Arşiv-Kütüphanesi. Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi, 2024, 5 (2): 151-172. (Satı Nur Yılal ile birlikte). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3843580  DOI:10.59116/lamre.1464134
 2. “Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı”nın Çocukların Yaşam Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Bilgi Dünyası, 2024, 25 (1), 1-31. (Nihan Temiz ile birlikte.)      https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/733/616  DOI: 10.15612/BD.2024.733
 3. Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki açık erişim politikalarının bilgi politikası bağlamında değerlendirilmesi. Bilgi Yönetimi, 2024, 7 (1), 85-109.  (Burcu Tığ Demir ile birlikte.) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3842267  DOI: 10.33721/by.1463825
 4. Entelektüel bir kişilik olarak Münif Paşa ve Türk kütüphaneciliğindeki yeri. Bilgi Yönetimi, 2024, 7 (1), 70 - 84. (Sinan Güneş ile birlikte).  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3761448   DOI: 10.33721/by.1444563
 5. Türkçe öğretmeni adaylarının düşünce özgürlüğü ve sansüre ilişkin yaklaşımlarının incelenmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi/Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı 2023, (1) 764-784. (Beytullah Karagöz ile birlikte). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3387289 DOI: 10.51531/korkutataturkiyat.1355633
 6. Halk kütüphanelerinde afet risk yönetimi. Afet ve Risk Dergisi 2023, 6 (3), 1145-1168. (İ. Semih Kaya ile birlikte). https://dergipark.org.tr/tr/pub/afet/issue/80195/1252364 
 7. Çeşitli değişkenlerin öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri üzerine etkisi. Bilgi Yönetimi Dergisi 2023, 6, (1), 146-178. (Tubanur Büyükçolpan ile birlikte). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3108398 
 8. Değişim yönetimi ve örgüt kültürü: Ankara'daki halk kütüphaneleri üzerine bir araştırma. Bilgi Yönetimi Dergisi 2023, 6, (1), 91-117. (Erdinç Alaca ile birlikte). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2970980 
 9. Çocuk kütüphanelerinde yaşam becerileri geliştirmek: Bir kütüphane programı modeli. Türk Kütüphaneciliği 2023, 37 (1), 51-73. (Nihan Temiz ile birlikte) DOI: 10.24146/tk.1180204.    https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2671155 
 10. Türkiye’de düşünce özgürlüğü ve sansür konusundaki basılı kaynakların nicelik ve içerik analizi: 1928-2020. Bilgi Yönetimi Dergisi.  2022, 5(2), 280-301. (Ela Ankaralı ile birlikte) DOI: 10.33721/by.1091886    https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2326406 
 11. Okuma kulüplerinin işlevleri ve okuma kültürüne ve alışkanlığına etkileri. Yaşadıkça Eğitim, 2022, 36(2), 264-290. (Emine Cengiz ile birlikte)  DOI:10.33308/26674874.2022362392  http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/392  
 12. Türkiye’nin Cumhuriyet dönemi ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimi ve bir model önerisi. Bilgi Dünyası. 2022, 5 (1), 147-162. (Selda Arıkan Ekici ile birlikte) DOI: 10.33721/by.1012906. https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/69559/1012906 
 13. Eskişehir İl Halk Kütüphanesi dermesinde bulunan resimli çocuk kitaplarının fiziksel ve içerik özelliklerinin ödünç alınma üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği. 2021,35(3) 353-387. (Gözde Anıl Yılmaz ile birlikte) DOI: 10.24146/tk.955105. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/3174/3040 
 14. Türkiye’de halk kütüphanesi yönetim ve hizmet yapısının yenilikçi örgüt kültürü açısından değerlendirilmesi ve yenilikçi örgüt kültürü stratejisi ve eylem planı önerisi . Bilgi Yönetimi Dergisi. 2021, 4 (2) , 186-221 . DOI: 10.33721/by.927734 (Erdinç Alaca ile birlikte) Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1732834
 15. Azerbaycan’ın ulusal bilgi toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım ve bir model önerisi. Bilgi Yönetimi Dergisi. 2021, 4 (1), 108-121. (Eda Peri Erbaş ile birlikte). Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1240347
 16. Türkiye’de ilk ve orta öğretimde özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitim politikalarının incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim. 2021,  35 (1) 104-131. (Nihan Temiz ile birlikte) DOI:   10.33308/26674874.2021351232
  http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/232/184
 17. Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri ders programlarının düşünce özgürlüğü eğitimi açısından değerlendirmesi. Türk Kütüphaneciliği. 2020, 34(4), 638-662. (Meltem Dişli ile birlikte) https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/57830/777559
 18. Türkiye’nin ulusal bilim ve teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşım: 2000 yılı sonrası için bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 2020, 60(2) 505-533. (Selda Ekici ile birlikte)  http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/6662
 19. Türkiye’deki halk kütüphaneleri için ulusal strateji ve eylem planı geliştirme süreci: durum değerlendirmesi ve bir model önerisi. Bilgi Dünyası, 2020, 21(2), 299-349. (Şenol Karadeniz ile birlikte) https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/558/555.
 20. The Relationship between emotional intelligence and information behavior of academics in Hacettepe University. Bilgi Yönetimi Dergisi, 2020, 3(2), 157-169. (Sevim Öztimurlenk ile birlikte) https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/58545/798985
 21. Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için makale, yazar ve konu unsurları açısından niceliksel bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 2020, 21 (2),403-419. (Kişisel görüş yazısı) https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/595/561
 22. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme.  Bilgi Dünyası, 2019, 20 (2) 119-142. (Eda Peri Erbaş ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/725/626
 23. Türkiye’deki halk kütüphanelerinin derme geliştirme politikaları açısından değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 2019, 20 (1) 1-24. (Emine Cengiz ve Özgür Külcü ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/709/616 
 24. Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri ders programlarının Arşivcilik ve Belge Yönetimi eğitimi açısından değerlendirilmesi. Bilgi Yönetimi Dergisi,  2018, 1 (1) 44-62. https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/37228/403258
 25. Open access to digitized cultural herıtage: A model proposal for Turkey. DTCF Dergisi,  2018, 58 (2) 1647-1666. http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/5705/5296
 26. Bartın-Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi’nde yenilikçi hizmet yaklaşımının kullanıcı memnuniyetine etkisi. Türk Kütüphaneciliği,  2017, 31 (3) 334-347. (Erdinç Alaca ile birlikte.) http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2820/2755 
 27. Ankara’daki halk kütüphanecilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği,  2017, 31 (2) 223-244. (Şenol Karadeniz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2793/2739
 28. Bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma: Türkiye’deki uygulamaların analizi. Bilgi Dünyası, 2017, 18 (1) 49-91. (Tolga Çakmak ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/580/583 
 29. Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme: Kültürel Miras Ürünlerine Yönelik Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma. DTCF Dergisi, 2017, 57 (1) 493-523.  (Semanur Öztemiz ile birlikte)  http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/1885/1636
 30. Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda kütüphane kurumuna yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği,  2016, 30 (1) 59-83. (Şenol Karadeniz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2613/2602
 31. Türkiye’de bilgi edinme hakkının yasal dayanağı-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 2004-2014 yılları arası uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği,  2015, 29 (4) 687-706. (Semanur Öztemiz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2591/2585
 32. Sosyal Sermaye Bağlamında Kütüphane Kurumu. Bilgi Dünyası, 2015, 16 (2) 180-203. (Şenol Karadeniz ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/487/536
 33. Akademisyenlerin Türkiye’de Internet sansürüne yönelik yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi örneği. Bilgi Dünyası, 2015, 16 (1) 75-104. (Şahika Eroğlu ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/478/514
 34. Ankara’daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği,  2014, 28 (4) 547-582. (Selda Ekici ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2490/2499
 35. Türkiye’de telif hakları ihlalleri: Yargıtay kararları çerçevesinde bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 2014, 15 (1)  55-75. (Metin Turan ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/396/440
 36. İnternet erişim özgürlüğünün kısıtlanması: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 2013, 14 (2) 215-239. (Türkay Henkoğlu ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/392/424 
 37. Bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığı: Ankara'daki üniversite kütüphaneleri örneği. Bilgi Dünyası, 2013, 14 (1) 87-100. (Semanur Öztemiz ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/105/410
 38. Avrupa Birliği (AB) Bilgi güvenliği politikaları. Türk Kütüphaneciliği,  2013, 27 (3) 451-471. (Türkay Henkoğlu ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/384/377
 39. FATİH Projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 2013, 27 (2) 317-339.    (Selda Ekici ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/261/254
 40. Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin görüşleri. Türk Kütüphaneciliği, 2013, 27 (1) 136-153. (Orhan Açıkgöz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/191/186
 41. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları. Bilgi Dünyası, 2013, 14 (1) 17-36. (Selda Ekici ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/1/407
 42. AccessIT Projesi ve Dijitalleştirme Uzaktan Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği,  2012, 26 (2) 370-390. (Özgür Külcü, Yurdagül Ünal ve Tolga Çakmak ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/334/326
 43. Türkiye’de kültürel bellek kurumlarındaki dijitalleştirme çalışmalarının düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 2012, 13 (2)  418-436. (Tolga Çakmak ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/77/73
 44. Ankara’daki halk kütüphanesi hizmet niteliğinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 2012, 26 (1) 53-77. (Özlem Şenyurt Topçu ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/315/307
 45. Türkiye’nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 2012, 13 (1)  57-81. (Ömer Dalkıran ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/50/46
 46. Bilgi politikası konusundaki uluslararası çalışmalarda kütüphane kurumuna yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi. Bilgi Dünyası, 2011, 12 (1) 46-69.  (Hakan Aydın ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/9/5
 47. Ankara’daki halk kütüphanesi sistemi: niceliksel bir analiz. Türk Kütüphaneciliği,  2011, 25 (1) 35-54. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/572/567
 48. Türkiye’de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilme süreci üzerine Ankara özel idare yöneticilerinin düşünceleri. Türk Kütüphaneciliği,  2010, 24 (3) 35-54. (Derya Baklacı, Ömer Çetin, Vuslat Güler, Yelda Güneyoğlu ve Dilek İskenderoğlu ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/615/611
 49. 100 Temel Eser Uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkisi ve bu uygulamada kütüphanelerin rolü konusunda öğretmen görüşleri. Türk Kütüphaneciliği,  2010, 24 (3) 495-518. (Sinem Arıcan ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/625/621
 50. Türkiye’nin bilgi toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 2010, 11 (2) 263-289. http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/133/117
 51. Ankara’daki üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş doyumları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 2010, 11 (1) 49-80 (Şelale Korkut ve Eda Köse ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/114
 52. Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye’de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği,  2009, 23 (4) 803-834. (Aynur Ersoy ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/536/529
 53. Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği. Türk Kütüphaneciliği,  2009, 23 (3) 489-509. (Tolga Çakmak ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/502/495
 54. Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği,  2009, 23 (1) 22-51. (Eda Köse ve Şelale Korkut ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/446/436
 55. Gerçekliğin Toplumsal inşasında bilgi ve bilgi merkezi. Bilgi Dünyası, 2009, 10 (1) 23-34. http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/141/123
 56. Türkiye’de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Türk Kütüphaneciliği,  2009, 23 (1) 52-82. (Şenol Karadeniz ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/456/447
 57. İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. Türk Kütüphaneciliği,  2008, 22 (3) 351-376. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/527/520
 58. Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticilerinin ve kütüphanecilerin yaklaşımlar. Türk Kütüphaneciliği, 2007, 21 (4) 414-439. (Özden Demircioğlu Faydalıgül ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/133/131
 59. 2004 İlköğretim Programı'nda okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarına ilişkin öğretmen görüşleri. Bilgi Dünyası, 2007, 8 (2)  203-229. (Asiye Şermin Dengiz ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/356/368 
 60. Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 2007, 21 (1) 3-28. (Ayşe Gül Aksaçlıoğlu ile birlikte.) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/8/7
 61. Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi. Bilgi Dünyası, 2007, 8 (1) 1-29.  (Nermin Gül Çağlar ile birlikte.) http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/189/171
 62. Avrupa Birliği sürecinde Türk halk kütüphaneleri: nicel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 2006, 20 (1) 61-84. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/15/16
 63. Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 2005, 19 (1) 56-77. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/23/25
 64. Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 2004, 5 (2) 115-136. http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/229/221
 65. Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği,  2002, 16 (4) 441-460. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/875/867
 66. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye’de halk kütüphaneleri: niceliksel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği,  2001, 15 (4) 378-398. http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/1705-3409-1-PB.pdf
 67. Çocuk kitaplarında dil sorunu. Bilgi Dünyası, 2001, 2 (2) 147-168.  (Nazmiye Özkan ile birlikte.) https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/469/465
 68. Çok kültürlü toplumlarda etnik azınlık çocuklarının okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Türk Kütüphaneciliği,  2000, 14 (4) 451-465. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/697/694
 69. Viyana ilkokullarında okuyan Türk öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 2000, 1 (2) 280-306. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/422/418
 70. Eğitimde nitelik sorunu ve İnternet. Türk Kütüphaneciliği,  2000, 14 (1) 47-59. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/874/866
 71. Halk kütüphaneleri üzerine güncel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği,  1999, 13 (1) 28-39. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/714/711
 72. Halk kütüphaneleri-okul kütüphaneleri arasında işbirliği ve Türkiye’de durum. Türk Kütüphaneciliği,  1998, 12 (2) 110-130. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/796/789
 73. Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği,  1997, 11 (2) 113-133. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1023/1024
 74. Halk kütüphanesi kullanımına sosyolojik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği,  1996, 10 (4) 360-383. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1501/1493
 75. Bilgi sosyolojisi: Kütüphanecilik kuramı için bir deneme. Türk Kütüphaneciliği,  1996, 10 (1) 8-20. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1009/1010
 76. Okuma sosyolojisi: Ankara’da oturanların okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği,  1995, 9 (3) 325-336. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1022/1023
 77. Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dallarının/Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988-1991. Türk Kütüphaneciliği,  1993, 7 (2) 107-118. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1208/1202
 78. Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dallarının/Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988-1991. Türk Kütüphaneciliği,  1993, 7 (1) 41-52. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1173/1167
 79. Türkiye’de ekonomi - halk kütüphaneleri ilişkisi. Türk Kütüphaneciliği,  1991, 5 (3) 122-131. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1242/1236
 80. Halk kütüphaneleri ve istatistik. Türk Kütüphaneciliği,  1991, 5 (1) 22-26. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1215/1209
 81. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde yapılan tezler kaynakçası: 1972- 1990. Türk Kütüphaneciliği,  1990, 4 (2) 83-87. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1139/1133
 82. Boş zaman ve halk kütüphanesi: kavramsal bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği,  1989, 3 (3) 200-206. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1458/1450
 83. Okuryazarlık ve okuma alışkanlığı üzerine. Türk Kütüphaneciliği,  1989, 3 (1) 48-53. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1251/1245