Anasayfa / Konferans, Sempozyum ve Toplantılar
Prof.Dr. Bülent Yılmaz

Konferans, Sempozyum ve Toplantılar

 1. Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi: Hindistan’daki Türk kültür varlığı örneği. Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu. 26-27 Mart 2015. Yeni Delhi, Hindistan. https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2022/03/10.378799789751751003.2022.pdf (Meral Koçak ile birlikte)
 2. Digitalizing  cultural heritage, Europeana and public libraries.  IP Library, Informatiıon and cultural management-Erasmus Intensive Program 2012. ( 222-230 pp.)  Compl. By Tania Todorova.  Sofia: State University of Lıbrary Studies and Information Technologies, 2013.
 3. Digitization issues in Turkey. Digital Present and Future: Economic, Cultural, Educational, Legal and Technological Impacts Symposium, 9-10 April 2013 Sofia. ( 27-32pp.) Sofia: State University of Lıbrary Studies and Information Technologies, 2013.
 4. Türkiye’deki kültürel mirasın dijitalleştirme aracılığıyla uluslar arası dolaşımı ve Avrupa Dijital Kütüphanesi (EUROPEANA).  Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslar arası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul.  (849-856 ss.) Ankara: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, 2013.
 5. B. Yılmaz. (2012). Overview of the digitization policies in cultural memory institutions in Turkey.  E-Science and Information Management: Third International Symposium on Information Management in a Changing World IMCW 2012, Ankara, Turkey, September 19-21, 2012 Proceedings içinde (150-163 ss.) Berlin: Springer. (T. Çakmak ile birlikte)
 6. B. Yılmaz. (2012). İlköğretim öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin bilinç ve tutumları. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir içinde (233-254 ss.) Yay. Hazz. Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan, Tülay Fenerci. Ankara: Ankara Üniversitesi. (Ayşegül Kaşıkçı Çam ile birlikte)
 7. B. Yılmaz. (2012). Türkiye’de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri: kütüphaneciler ne düşünüyor?  2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum, Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları. içinde (96-119 ss.) Editör: B. Yılmaz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. (Özden D. Faydalıgül ile birlikte)
 8. B. Yılmaz. (2012). Europeana (Avrupa Dijital Kütüphanesi) ve Halk Kütüphaneleri.2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum, Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları  içinde (135-145 ss.) Editör: B. Yılmaz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. (Y. Ünal ile birlikte)
 9. B. Yılmaz. (2012). İnternet’in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara’da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum, Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları. içinde (151-167 ss.) Editör: B. Yılmaz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. (İ. Şencan ile birlikte)
 10. "İlköğretim öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin bilinç ve tutumları", Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalı Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir içinde (233-254 ss.)Yay. Haz. Fatoş Subaşıoğlu, Oya G. Tamdoğan ve Tülay Fenerci.  Ankara:  Ankara Üniversitesi.
 11. "100 Temel Eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkileri konusunda öğretmen görüşleri", 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Bildiriler ve Atölye Çalışmaları), 5-7 Ekim 2011, Ankara içinde (865-876 ss.). Yay. Haz. Sedat Sever ve bşkl. Ankara:  Ankara Üniversitesi.
 12. "Bilgi ve Belge Yönetiminde (Kütüphanecilikte) Etik: Kuramsal Bir Yaklaşım" , Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009 TODAİE/Ankara içinde (ss.395-404). Ankara: TODAİE. (DOC)
 13. "Yerel Yönetimler ve Halk Kütüphaneleri: Almanya Örneği ve Türkiye Üzerine Bazı Değerlendirmeler" , Networking People and Libraries, 1. Uluslararası Konferans 19-21 Eylül 2005, Bilgi Üniversitesi İstanbul (İsmail Akman ile birlikte). (DOC)
 14. "Türk halk kütüphanelerinde yeni yapılanma süreci: riskler ve olanaklar" , Konferans 30 Kasım 2004 Goethe Institute Ankara.
 15. "Okuma alışkanlığında öğretmenin rolü" , Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı 6 Aralık 2004, Başkent Öğretmen Evi, Ankara.
 16. "Türk kütüphaneciliğinde siyaset öğesi" , Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara (bildiriler) içinde (317-329). Haz. Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2004.(DOC)
 17. "Halk kütüphanelerinin yeniden yapılandırılması" , 1 Nisan 2004. 40.Kütüphane Haftası, 30 Mart-4 Nisan 2004, Ankara, Milli Kütüphane.
 18. "Yeniden yapılanma ve toplumsal bütünleşme" , 2 Nisan 2004. 40.Kütüphane Haftası, 30 Mart-4 Nisan 2004,İzmir Ekonomi Üniversitesi. (Panel)
 19. "Okuma(ma) kültürü" 39. Kütüphane Haftası 1 Nisan 2003. (31 Mart-6 Nisan 2003 İlçe Halk Kütüphanesi, Polatlı.)
 20. "Kültürel gelişme ve kitap" , 39. Kütüphane Haftası 31 Mart 2003. (31 Mart-6 Nisan 2003 Mamak Kültür Sanatevi, Ankara)
 21. "Demokratikleşme sürecinde halk kütüphaneleri koleksiyonu seçimi ve sağlanması" , 39. Kütüphane Haftası 3 Nisan 2003. (31 Mart-6 Nisan 2003, Milli Kütüphane, Ankara.)
 22. "Hedef kitlelerin demokratikleşmesinde bilgi-belge merkezleri" , 39. Kütüphane Haftası 31 Mart-6 Nisan 2003. Milli Kütüphane, Ankara.
 23. "Demokrasi, sivil toplum, çok kültürlülük ve halk kütüphaneleri" PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Ankara, Milli Kütüphane.
 24. Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri, (Panel) 27 Şubat 2002 Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu. saat 15.00 (Recep Yazıcıoğlu ve Fethi Aytaç ile birlikte).
 25. E-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler. (Panel) 38. Kütüphane Haftası 26 Mart 2002 Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu saat: 10.00 (Tuncel Acar, Suna Gerçik ve Berin U. Yurdadoğ ile birlikte)
 26. Avrupa Birliği Sürecinde Halk Kütüphaneleri (Panel) 38. Kütüphane Haftası. 28 Mart 2002 İstanbul Goethe Enstitüsü Konferans Salonu saat: 10.00. (Rob Davies, Margo de Grot, Suzan Akyüz, Doğan Atılgan ile birlikte)
 27. Okuma Alışkanlığı (Konferans) 25 Mart 2002 Ankara Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi. Yunus Emre Salonu. Saat: 13.30.
 28. Yaşam ve Okuma (Konferans) 29 Mart 2002 Ankara Mamak Halk Kütüphanesi Konferans Salonu. Saat:10.00.
 29. Okuma Alışkanlığı (Konferans) 29 Mart 2002 Ankara Batıkent Refika Aksoy İlköğretim Okulu Konferans Salonu. Saat: 15.30.
 30. "Reading and library usage habits of the students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria", 66th IFLA Council and General Conference, August 13-18, 2000. Jerusalem, Israel.
 31. "Halk kütüphanelerinin toplumsal kaynakları üzerine bazı saptamalar: bir giriş", Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17-21 Kasım 1999, Ankara: Milli Kütüphane.
 32. "The Right to information: is it possible for developing countries?" 64th IFLA General Conference 1998 Amsterdam 16-22 August 1998 Booklet 0 içinde (45-50). Amsterdam: IFLA, 1998.
 33. "Ilk ve ortaöğretim öğretmen adaylarının kütüphane kurumuna ilişkin bilinç, tutum ve yaşantıları" Simpozyum 96 Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. Ankara: 30 Eylül- 4 Ekim 1996. içinde (306-327). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1996.
 34. "Türkiye'de okul kütüphaneciliğinin sorunlarının çözümünde halk kütüphaneleri işbirliği" , I. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı, 5 Temmuz 2003 Robert Lisesi, İstanbul.
 35. "Müzecilik, Arşivler ve Kütüphaneler" , V. Türk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün dünü, Bugünü ve Geleceği. 17-21 Aralık 2002, Ankara, Başkent Öğretmenevi.
 36. "Demokrasi, sivil toplum, çok kültürlülük ve halk kütüphaneleri" , PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı 16-19 Kasım 2002 Milli Kütüphane, Ankara.
 37. "Halk kütüphaneciliğinde son gelişmeler: Münih halk kütüphanesi sistemi ve hizmetleri örneği" , Kütüphanecilikte yeni gelişmeler kavramlar olgular...37. Kütüphane Haftası bildirileri içinde (286-293). Yay. Haz. Ali Can ve başkl. Ankara: TKD, 2002.
 38. "Türk toplumunun halk kütüphanesi kültürü", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 36. Kuruluş Yılı Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi Sempozyumu. 11-12 Mayıs 2000, İstanbul.
 39. "Bilgilenme hakkı, eğitim ve Internet", Akademik Bilişim 2000, 10-11 Şubat 2000, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 40. "Halk kütüphanelerinin toplumsal kaynakları üzerine bazı saptamalar: bir giriş", Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17-21 Kasım 1999, Ankara: Milli Kütüphane.
 41. "Internet ve toplum", 5. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 Kasım 1999 Ankara, Ankara Üniversitesi.
 42. "Bilgi çağı (mı?)", Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler içinde (127-130) Haz. Mustafa Akbulut ve Fatoş Subaşıoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1999.
 43. "Ulusal bilgi politikası: kuramsal bir yaklaşım" , 33.Kütüphane Haftası bildirileri içinde (22-30). Yay.haz. Bülent Yılmaz. Ankara: TKD, 1997.
 44. "Bilgi kullanımının sosyo-kültürel temelleri" , IFLA 95'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I.Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı içinde (56-62). Ankara: TKD, 1997.
 45. "Halk kütüphanesi için yeni bir bakış açısı" I. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, 29 Kasım- 1 Aralık 1993. Bildiriler içinde (40-42). Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1993.
 46. "Gençlik turizmi ve halk kütüphaneleri: işbirliği olanakları" , Gençlik Turizmi Konferans-Workshop 14-16 Mayıs 1992 Ankara içinde (85 - 88). Ankara: Turizm Bakanlığı, 1992.
 47. "Eğitimde nitelik geliştirme, okuma alışkanlığı ve kütüphane" , Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri 13 - 14 Nisan 1991 içinde (390 - 392). İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü, 1991.
 48. "Kütüphanecilik alanındaki yeni teknolojilerin insan boyutu" , Kütüphane Enformasyon - Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri 1 - 4 Ekim 1991 içinde (51-70) Istanbul: TKD İstanbul Şubesi, 1991.
 49. "Türk üniversite kütüphanelerinde bütçe: 1983-1989" , Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kurultayı 30 Kasım - 1 Aralık 1989 Ankara. Bildiriler içinde (87-98) Ankara: TKD, 1990.